Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Reliģiskās organizācijas

Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā reģistrētas draudzes, reliģiskās savienības (baznīcas) un diecēzes. Draudzē uz brīvprātības principa pamata apvienojas vienas reliģijas vai konfesijas ticīgie, lai noteiktā apdzīvotā teritorijā veiktu reliģisko darbību, kā arī cita veida darbību, ievērojot spēkā esošos likumus.

Draudzes dibinātāju vidū jābūt ne mazāk kā 20 Latvijas pilsoņiem vai personām, kuras ir reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā un sasniegušas 18 gadu vecumu. Vienai personai ir tiesības būt tikai par vienas draudzes dibinātāju. Iestāties draudzē un tajā darboties ir tiesības ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Jaunieši līdz 18 gadu vecumam draudzē var iestāties tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstveida atļauju.

Reliģiskā savienība (baznīca) apvieno Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā reģistrētās vienas konfesijas draudzes. Desmit (vai vairāk) vienas konfesijas draudzes, kas ir reģistrētas Latvijas Republikā, var izveidot reliģisko savienību (baznīcu). Šis noteikums neattiecas uz reliģiskajām organizācijām, kuras pirmo reizi uzsāk savu darbību Latvijā un kuras nepieder pie valstī jau reģistrētajām reliģiskajām organizācijām. Vienas konfesijas draudzes var izveidot valstī tikai vienu reliģisko savienību (baznīcu).

Diecēze ir attiecīgās konfesijas kanoniskajos noteikumos paredzēta reliģiskās savienības (baznīcas) organizatoriskās struktūras teritoriāli administratīva vienība, kuru pārvalda bīskaps. Diecēzi var izveidot reliģiskā savienība (baznīca), pieņemot par to attiecīgu lēmumu. Reliģisko organizāciju iestādes ir tādas iestādes, kurām nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura: garīgā personāla mācību iestādes, klosteri, misijas, diakonijas iestādes un tamlīdzīgas iestādes.

Reliģiskās organizācijas

Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā reģistrētas draudzes, reliģiskās savienības (baznīcas) un diecēzes. Draudzē uz brīvprātības principa pamata apvienojas vienas reliģijas vai konfesijas ticīgie, lai noteiktā apdzīvotā teritorijā veiktu reliģisko darbību, kā arī cita veida darbību, ievērojot spēkā esošos likumus.

Draudzes dibinātāju vidū jābūt ne mazāk kā 20 Latvijas pilsoņiem vai personām, kuras ir reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā un sasniegušas 18 gadu vecumu. Vienai personai ir tiesības būt tikai par vienas draudzes dibinātāju. Iestāties draudzē un tajā darboties ir tiesības ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Jaunieši līdz 18 gadu vecumam draudzē var iestāties tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstveida atļauju.

Reliģiskā savienība (baznīca) apvieno Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā reģistrētās vienas konfesijas draudzes. Desmit (vai vairāk) vienas konfesijas draudzes, kas ir reģistrētas Latvijas Republikā, var izveidot reliģisko savienību (baznīcu). Šis noteikums neattiecas uz reliģiskajām organizācijām, kuras pirmo reizi uzsāk savu darbību Latvijā un kuras nepieder pie valstī jau reģistrētajām reliģiskajām organizācijām. Vienas konfesijas draudzes var izveidot valstī tikai vienu reliģisko savienību (baznīcu).

Diecēze ir attiecīgās konfesijas kanoniskajos noteikumos paredzēta reliģiskās savienības (baznīcas) organizatoriskās struktūras teritoriāli administratīva vienība, kuru pārvalda bīskaps. Diecēzi var izveidot reliģiskā savienība (baznīca), pieņemot par to attiecīgu lēmumu. Reliģisko organizāciju iestādes ir tādas iestādes, kurām nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura: garīgā personāla mācību iestādes, klosteri, misijas, diakonijas iestādes un tamlīdzīgas iestādes.