Preses relīze

EU-SILC 2005: Mājokļa apstākļi un tos ietekmējošie faktori

Mājokļa apstākļi būtiski ietekmē katra cilvēka labklājību un dzīves kvalitāti: veselību, darba spējas, ekonomisko aktivitāti, ģimenes apstākļus, sabiedrisko dzīvi u.c.

Šajā preses izlaidumā ietverta informācija iegūta Kopienas statistikas apsekojumā par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC). Apsekojumu regulāri veic Centrālās statistikas pārvaldes Interviju organizācijas daļa un 2005.gadā tika aptaujātas 3843 mājsaimniecības.

Mūsdienās tiek izvirzītas jaunas prasības attiecībā uz mājokļa kvalitāti un komfortu. Tomēr ir nepieciešams ņemt vērā, ka Latvijā lielākā daļa mājokļu ir uzcelta pirms vairākiem gadu desmitiem vai pat senāk, kad prasības attiecībā uz mājokļa kvalitāti bija ievērojami zemākas.

Latvijā visvairāk mājsaimniecību (63%) dzīvo daudzdzīvokļu namos ar 10 un vairāk dzīvokļiem, savukārt savrupmājās - 24% mājsaimniecību. Visvairāk daudzdzīvokļu namos mitinās pilsētu mājsaimniecības (76%), Rīgā – pat 85% mājsaimniecību. Savukārt puse no lauku mājsaimniecībām dzīvo savrupmājās (pilsētās - 13%, Rīgā – 4,9%).

Saskaņā ar apsekojuma datiem vidējais istabu skaits uz vienu mājsaimniecību bija 2,4 istabas. Katram mājsaimniecības loceklim vidēji bija mazāk nekā viena (0,94) istaba, kas liecina par zināmu mājokļa pārapdzīvotību. Mājokļu sadalījumu pēc mājsaimniecību rīcībā esošo istabu skaita raksturo zemāk ievietotais grafiskais attēls.

Apsekojumā tika uzdoti vairāki jautājumi, kas saistīti ar mājokļa problēmām. 2005.g. EU-SILC apsekojuma dati liecina, ka ievērojama aptaujāto respondentu daļa raizējas par tādām mājokļa problēmām kā tekošs jumts, mitras sienas, griesti, grīdas vai mājas pamati kā arī trupe logu rāmjos. Uz šīm problēmām norādīja gandrīz puse (49%) aptaujāto lauku mājsaimniecību. Toties rīdzinieku mājsaimniecības visvairāk pauda uztraukumu par vardarbību un noziedzības līmeni dzīvesvietas apkārtnē (33%) un bažas par apkārtējās vides piesārņojumu, putekļiem un/vai citām vides problēmām dzīvesvietas tuvumā (30%).

Pieaugot hipotekārās kreditēšanas apjomiem, mājokļa uzturēšanas izdevumi1 ir būtisks faktors, kas var ietekmēt materiālo labklājību ikvienā mājsaimniecībā. Saskaņā ar 2005.g. EU-SILC apsekojuma datiem tie vidēji valstī sasniedza Ls 44 uz vienu mājsaimniecību mēnesī, kas veidoja 17% no to rīcībā esošā naudas ienākuma.

Kaut gan izdevumu īpatsvars mājoklim, salīdzinot ar mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu, nav pārāk augsts, mājokļa izmaksas tomēr rada finansiāla rakstura problēmas daļai mājsaimniecību. Ļoti apgrūtinošas tās saskaņā ar pašu mājsaimniecību sniegto novērtējumu bija nedaudz vairāk kā trešdaļai mājsaimniecību (36%), bet nedaudz apgrūtinošas gandrīz pusei no tām (47%). Tikai katra sestā mājsaimniecība jeb 17% no to kopskaita norādīja, ka minētās izmaksas nav apgrūtinošas. Pie tam saņemtajās atbildēs nav būtisku atšķirību starp pilsētām un laukiem.

Kaut gan trūcīgākai (pirmajai) kvintilei2 piederošās mājsaimniecības par mājokli maksā mazāk nekā citas, to izdevumu īpatsvars mājokļa uzturēšanai sasniedz 32% no to rīcībā esošā ienākuma un rada nopietnu spriedzi to budžetos.

Saskaņā ar 2005.g. EU-SILC apsekojuma datiem par komunālo pakalpojumu rēķiniem naudas trūkuma dēļ parādā bija 18% mājsaimniecību (pilsētās – 21%). Par īri un hipotekārā kredīta maksājumiem pēdējo 12 mēnešu laikā naudas trūkuma dēļ parādā bija palikušas nepilni 5% mājsaimniecību (4,9%). Naudas trūkuma dēļ parādā par komunālo pakalpojumu rēķiniem bija nedaudz vairāk par ceturtdaļu (27%) pirmajai (trūcīgākajai) kvintilei piederošās mājsaimniecības, savukārt 19% - mājsaimniecību, kas pieder otrai kvintilei, tas gandrīz atbilst vidējam šādu parādu līmenim visās mājsaimniecībās (18%).

Sagatavojis Sociālās statistikas departaments
Tālr.7 366 908
Edmunds Vaskis

____________________________
1
Ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi ir sekojoši:

    - maksājumi par hipotēku (tikai īpašniekiem);

    - mājokļa apdrošināšanas izmaksas;

    - īre par mājokļa izmantošanu (tikai īrniekiem);

    - īpašuma nodoklis par mājokli (tikai īpašniekiem);

    - mājokļa pabalsts (ja tiek piešķirts);

    - apkure, elektrība, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana u.c. ar mājokli saistītie maksājumi;

    - mājokļa tekošā remonta un regulārās uzturēšanas izdevumi;

    - mājokļa (nevis mantas) apdrošināšanas izmaksas (ja tādus maksā).

Šeit iekļauti tikai tie maksājumi, kurus nepieciešams nomaksāt, lai varētu dzīvot mājoklī. Netiek iekļauti tie izdevumi, ko mājsaimniecība sedz, lai nodrošinātu sev papildus ērtības (piemēram, abonementa maksu par kabeļtelevīziju, telefona rēķinus u.c.).

2Kvintile - viena piektā daļa no apsekoto mājsaimniecību skaita, kuras sagrupētas pieaugošā secībā pēc to rīcībā esošā naudas ienākuma uz vienu mājsaimniecības locekli.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi