Preses relīze

Par brīvajām darbvietām 2007.gada III ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka šā gada trešā ceturkšņa beigās valstī bija 20,8 tūkst. brīvas darbvietas. Salīdzinot ar otrā ceturkšņa datiem, brīvo darbvietu skaits samazinājies par 0,6 tūkst. vietām jeb par 2,8%. Visvairāk šajā periodā tās samazinājušās apstrādes rūpniecībā – par 0,3 tūkst. vietām, veselības un sociālās aprūpes nozarē, kā arī būvniecībā – par 0,2 tūkst. vietām katrā nozarē.

Sabiedriskajā sektorā brīvās darbvietas pieaugušas par 0,3 tūkst, tai skaitā budžeta iestādēs tās samazinājušās par 0,3 tūkst, bet pieaugušas valsts un pašvaldību komercsabiedrībās – par 0,6 tūkst. Privātajā sektorā brīvo darbvietu skaits, salīdzinot ar šī gada otrā ceturkšņa beigām, samazinājies par 1,0 tūkst.

Salīdzinot ar pērnā gada trešo ceturksni, brīvo darbvietu skaits valstī nav ievērojami mainījies. Tomēr jāatzīmē, ka sabiedriskajā sektorā tas pieaudzis par 1,7 tūkst. vietām jeb 18,0%, bet samazinājies privātajā sektorā – par 1,8 tūkst. vietām jeb 16,0%.

Augstāks brīvo darbvietu īpatsvars šā gada trešā ceturkšņa beigās bija sabiedriskajā sektorā – 3,5% (11,3 tūkst. brīvo darbvietu), bet privātajā sektorā – 1,3% (9,4 tūkst.).

Vislielākais brīvo darbvietu īpatsvars bija valsts pārvaldē, aizsardzībā un obligātajā sociālajā apdrošināšanā – 5,3% (4,5 tūkst. brīvo darbvietu), transportā, glabāšanā un sakaros – 3,3% (3,0 tūkst.), apstrādes rūpniecībā – 2,5% (4,0 tūkst.).

Brīvo darbvietu skaits šā gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada trešo ceturksni, visvairāk pieaudzis valsts pārvaldē, aizsardzībā un obligātajā sociālajā apdrošināšanā – par 0,8 tūkst. vietām, transportā, glabāšanā un sakaros – par 0,3 tūkst.vietām. Savukārt visvairāk samazinājies apstrādes rūpniecībā – par 0,8 tūkst. vietām, veselības un sociālās aprūpes nozarē, kā arī tirdzniecībā – par 0,3 tūkst. vietām katrā nozarē.

Profesiju pamatgrupās visvairāk brīvo darbvietu bija starp kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem – 4,1 tūkst. jeb 19,5% no visām brīvajām darbvietām, kā arī starp vecākajiem speciālistiem – attiecīgi 3,7 tūkst. jeb 17,9% un speciālistiem – 3,1 tūkst. jeb 15,0%.

Analizējot datus pa reģioniem, redzams, ka augstākais brīvo darbvietu īpatsvars šā gada trešā ceturkšņa beigās bija Rīgā (2,5%) un Pierīgas reģionā (2,0%). Rīgā bija koncentrētas 14,5 tūkst. brīvās darbvietas jeb 70% no visām brīvajām darbvietām. Viszemākais brīvo darbvietu īpatsvars valstī bija Latgales un Vidzemes reģionā (1,0% katrā reģionā).

Privātajā sektorā augstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Pierīgas reģionā (2,0%), bet pārējos reģionos tas atradās robežās no 0,9 līdz 1,3%.

 

Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars pa sektoriem

2006.gada
III cet. beigās

2007.gada
II cet. beigās

2007.gada
III cet. beigās

Valstī kopā

brīvo darbvietu skaits

20781

21397

20795

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.1

2.0

2.0

tai skaitā:

     sabiedriskajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

9591

10969

11315

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.0

3.3

3.5

     budžeta iestādēs

brīvo darbvietu skaits

5758

6837

6586

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.7

3.1

3.0

     valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

brīvo darbvietu skaits

3833

4132

4729

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.6

3.9

4.5

     privātajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

11159

10401

9370

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.7

1.4

1.3

 

Brīvo darbvietu skaits sadalījumā pa darbības veidiem

2006.gada
III cet. beigās

2007.gada
II cet. beigās

2007.gada
III cet. beigās

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Pavisam

20781

2.1

21397

2.0

20795

2.0

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

248

1.1

313

1.3

353

1.6

Zvejniecība

17

1.0

4

0.3

11

0.7

Rūpniecība - pavisam

4971

2.7

4630

2.5

4350

2.4

tai skaitā:

     ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

19

0.7

29

0.8

29

1.1

     apstrādes rūpniecība

4780

2.9

4338

2.6

4008

2.5

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

172

1.1

263

1.8

313

2.2

Būvniecība

1127

1.5

1272

1.4

1044

1.1

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

2544

1.3

2344

1.1

2226

1.1

Viesnīcas un restorāni

439

1.4

178

0.5

224

0.7

Transports, glabāšana un sakari

2656

3.0

2576

2.8

2988

3.3

no tiem sauszemes transports; cauruļvadu transports

1944

3.9

1879

3.5

1948

3.7

Finanšu starpniecība

543

2.5

474

1.9

449

1.8

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

1607

1.8

1842

1.7

1765

1.6

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

3734

4.6

4575

5.2

4517

5.3

Izglītība

847

0.8

1107

1.1

1048

1.0

Veselība un sociālā aprūpe

1496

2.6

1394

2.4

1240

2.1

Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi

550

1.1

687

1.2

579

1.0

no tiem: atpūta, kultūra un sports

348

1.1

475

1.3

400

1.1

Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars sadalījumā pa profesiju pamatgrupām

2006.gada
III cet. beigās

2007.gada
II cet. beigās

2007.gada
III cet. beigās

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Kopā

20781

2.1

21397

2.0

20795

2.0

1. Likumdevēji, valsts vecākās amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji

918

0.8

1062

0.9

1059

0.9

2. Vecākie speciālisti

3502

2.3

3939

2.5

3718

2.3

3. Speciālisti

2530

1.7

3235

1.9

3127

1.8

4. Kalpotāji

1239

1.8

1119

1.6

928

1.3

5. Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

2928

1.9

2590

1.6

2482

1.5

6. Kvalificēti lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

101

1.6

141

1.7

152

1.7

7. Kvalificēti strādnieki un amatnieki

4191

3.1

4057

2.8

4059

2.9

8. Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

2914

3.2

2713

2.9

2741

3.0

9. Vienkāršās profesijas

2383

2.1

2316

1.8

2261

1.8

 

Brīvo darbvietu skaits sadalījumā pa reģioniem 2007.gada III ceturkšņa beigās

Latvija

Rīga

Pierīgas reģions

Vidzemes reģions

Kurzemes reģions

Zemgales reģions

Latgales reģions

Valstī kopā

brīvo darbvietu skaits

20795

14498

2463

717

1208

922

986

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.0

2.5

2.0

1.0

1.2

1.2

1.0

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

11315

8938

669

282

411

502

513

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.5

5.5

2.0

1.0

1.3

1.7

1.3

budžeta iestādēs

brīvo darbvietu skaits

6586

4788

487

213

391

328

379

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.0

5.2

1.9

0.9

1.5

1.4

1.2

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

brīvo darbvietu skaits

4729

4150

182

69

20

174

134

brīvo darbvietu īpatsvars, %

4.5

5.8

2.4

1.4

0.3

2.6

1.5

privātajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

9370

5457

1794

434

794

418

473

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.3

1.3

2.0

1.0

1.1

0.9

0.9


Paskaidrojumi.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju par brīvu darbvietu tiek uzskatīta darbvieta, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, un gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvars tiek aprēķināts procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

Informācija pa darbības veidiem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda galvenā darbības veida.

Informācija pa reģioniem, republikas pilsētām un rajoniem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda biroja atrašanās vietas.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi