Preses relīze

Par darbaspēka izmaksu izmaiņām 2008.gada 3. ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vienas stundas darbaspēka izmaksas valstī1) 2008. gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar otro ceturksni, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem2) pieauga par 4,5%, bet, salīdzinot ar iepriekšējā gada trešo ceturksni, - par 21,4%.

Jāatzīmē, ka kopš 2007.gada ceturtā ceturkšņa darbaspēka izmaksu pieauguma temps turpina samazināties.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, %

Šā gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar otro ceturksni, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem darbaspēka izmaksas stundā vismazāk augušas valsts pārvaldē un finanšu starpniecībā – par 1,2%, bet vislielākais pieaugums bija izglītībā – par 7,1%, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādē – par 6,3%, kā arī tādās nozarēs kā operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi – par 5,7% un sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi – par 5,6%.

Šā gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada trešo ceturksni, viszemākais darbaspēka izmaksu pieaugums tāpat bija valsts pārvaldē – par 12,7% un finanšu starpniecībā – par 14,8%. Savukārt visstraujāk tās augušas izglītībā – par 29,8%, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādē – par 25,8%, transportā, glabāšanā un sakaros – par 24,7%, viesnīcās un restorānos – par 23,7% un sabiedriskajos, sociālos un individuālos pakalpojumos – par 22,2%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas 2008. gada 3. ceturksnī pa darbības veidiem (sezonāli izlīdzināti dati)


Pārmaiņas % salīdzinājumā ar

2008. g. II cet.

2007. g. III cet.

Pavisam

4.5

21.4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3.4

21.5

Apstrādes rūpniecība

4.3

21.5

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

6.3

25.8

Būvniecība

2.5

17.9

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

4.3

21.5

Viesnīcas un restorāni

4.0

23.7

Transports, glabāšana un sakari

4.1

24.7

Finanšu starpniecība

1.2

14.8

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpo-jumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

5.7

21.4

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

1.2

12.7

Izglītība

7.1

29.8

Veselība un sociālā aprūpe

4.8

21.3

Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi

5.6

22.2

Visaugstākās vienas stundas darbaspēka izmaksas (sezonāli neizlīdzināti dati) šā gada trešajā ceturksnī bija finanšu starpniecībā – 7,69 lati, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādē – 7,06 lati un valsts pārvaldē – 6,15 lati.

Viszemākās darbaspēka izmaksas bija viesnīcu un restorānu nozarē – 2,44 lati stundā, tirdzniecībā – 3,26 lati stundā, būvniecībā – 3,55 lati stundā, kā arī apstrādes rūpniecībā – 3,61 lats stundā.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem 2007. un 2008. gada 3. ceturksnī (latos, sezonāli neizlīdzināti dati)

C ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; 
D apstrādes rūpniecība;
E elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde;
F būvniecība; 
G tirdzniecība; automobiļu, motociklu un sadzīves priekšmetu un aparatūras remonts; 
H viesnīcas un restorāni;
I transports, glabāšana un sakari; 
J finanšu starpniecība;
K komercpakalpojumi;
L valsts pārvalde un aizsardzība;  
M izglītība;  
N veselība un sociālā aprūpe;
O sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi. 

1)Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu, darba samaksu natūrā, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas, darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, samaksu par dīkstāvēm, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu. Darbaspēka izmaksās nav iekļautas no valsts saņemtās darba samaksas subsīdijas. Šajā informācijā nav iekļauti dati par lauksaimniecību, mežsaimniecību un zvejniecību.

2) Novērsta sezonas un darba dienu skaita ietekme.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar faktiski nostrādāto stundu skaitu.

Gan sezonāli izlīdzināti, gan neizlīdzināti ceturkšņu dati ir atrodami Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzē.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi