Preses relīze

Par darbaspēka izmaksu pārmaiņām 2009. gada 1. ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, kavienas stundas darbaspēka izmaksas valstī1) 2009.gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2008.gada ceturto ceturksni, samazinājās no 4,18 līdz 3,83 latiem jeb par 35 santīmiem. Salīdzinot ar pērnā gada pirmo ceturksni, tās pieauga par 16 santīmiem.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas un to pārmaiņas 2009.gada I ceturksnī
pa darbības veidiem (sezonāli neizlīdzināti dati, pēc NACE 2.red. klasifikācijas)

Vienas stundas darbaspēka izmaksas, latos

2008.g.
I cet.

2008.g.
IV cet.

2009.g.
I cet.

Pavisam bez lauksaimniecības un zivsaimniecības

3.67

4.18

3.83

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4.12

4.77

4.10

Apstrādes rūpniecība

3.19

3.61

3.44

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

4.64

5.58

4.74

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3.55

4.35

3.81

Būvniecība

3.44

3.83

3.87

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

3.06

3.33

3.24

Transports un uzglabāšana

3.65

4.33

4.08

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

2.30

2.43

2.32

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

6.33

6.76

6.59

Finanšu un apdrošināšanas darbības

9.22

8.63

8.50

Operācijas ar nekustamo īpašumu

2.86

3.20

2.90

Profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

4.23

4.78

4.52

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

3.21

3.70

3.35

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

5.40

6.07

4.84

Izglītība

3.38

4.57

3.56

Veselība un sociālā aprūpe

3.56

3.98

3.47

Māksla, izklaide un atpūta

3.21

3.66

3.10

Citi pakalpojumi

2.16

2.47

2.49


Vienas stundas darbaspēka izmaksa šā gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2008.gada ceturto ceturksni, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem2) pieauga par 0,2%, bet, salīdzinot ar pērnā gada pirmo ceturksni, - par 8,0%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, %

Strauji samazinoties darbinieku skaitam un daļai no tiem pārejot uz nepilna darba laika darba režīmu, 2009.gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada pirmo ceturksni, nostrādātās stundas samazinājās par 14,2%. Darbaspēka izmaksas šajā periodā saruka par 10,4 %, bet, salīdzinot ar pērnā gada ceturto ceturksni – par 17,5 %.

Darbaspēka izmaksas, nostrādātās stundas un to pārmaiņas 2009.gada I ceturksnī (sezonāli neizlīdzināti dati)


2008.g.
I cet.

2008.g.
IV cet.

2009.g.
I cet

Pārmaiņas % salīdzinājumā ar

2008.g.
IV cet.

2008.g.
I cet.

Darbaspēka izmaksas pavisam, milj. lati

1518.3

1648.3

1360.0

-17.5

-10.4

tai skaitā

darba samaksa

1200.4

1296.2

1069.2

-17.5

-10.9

pārējās darbaspēka izmaksas

317.9

352.1

290.7

-17.4

-8.5

Nostrādātās stundas, milj.

414.2

393.9

355.2

-9.8

-14.2

Darbaspēka izmaksas pavisam stundā, lati

3.67

4.18

3.83

-8.5

4.5

no tām

darba samaksa stundā

2.90

3.29

3.01

-8.5

3.9

pārējās darbaspēka izmaksas stundā

0.77

0.89

0.82

-8.4

6.7Gan sezonāli izlīdzināti, gan neizlīdzināti ceturkšņu dati ir atrodami Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapas datubāzē.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Ervīns Rekke
Tālr. 67366666

__________________

1) Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu un pārējās darbaspēka izmaksas. Darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēneša, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, samaksa par nenostrādātām dienām
(atvaļinājumu un citām dienām, kurās nestrādā), valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko maksā strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļu summas. Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā (preces un pakalpojumi, ko darba devējs nodrošina darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām, dzīvojamās platības, mobilo telefonu, transporta apmaksa u.c.) Pārējās darbaspēka izmaksas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildus pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.
Šajā informācijā nav iekļauti dati par lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību.

2) Novērsta sezonas un darba dienu skaita ietekme.
Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar faktiski nostrādāto stundu skaitu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi