Preses relīze

Par darbaspēka izmaksu izmaiņām 2009. gada otrajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, kavienas stundas darbaspēka izmaksas valstī 2009.gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada otro ceturksni, saskaņā ar sezonāli neizlīdzinātiem datiem pieauga par 18 santīmiem jeb 4,4%. Savukārt pēc sezonāli izlīdzinātiem1) datiem tās palielinājās par 2,1%.Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada
atbilstošo ceturksni, % 

 


Darbaspēka izmaksu palielinājumu vienā nostrādātā stundā veicināja to izmaksu pieaugums, kas saistītas ar darbinieku atlaišanu – kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu un atlaišanas pabalsts. Izteiktāk tas vērojams elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē, kā arī izglītībā.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas un to pārmaiņas 2009.gada II ceturksnī
pa darbības veidiem (sezonāli neizlīdzināti dati, pēc NACE 2.red. klasifikācijas)2008.g.
II cet.

2009.g.
II cet.

Pārmaiņas %

Pavisam bez lauksaimniecības un zivsaimniecības

4.01

4.18

4.4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4.23

4.11

-2.9

Apstrādes rūpniecība

3.47

3.67

5.8

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

5.52

6.77

22.6

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3.99

4.24

6.3

Būvniecība

3.64

3.79

4.0

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

automobiļu un motociklu remonts

3.31

3.34

0.9

Transports un uzglabāšana

4.13

4.57

10.5

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

2.45

2.46

0.3

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

6.40

7.02

9.7

Finanšu un apdrošināšanas darbības

8.26

8.59

3.9

Operācijas ar nekustamo īpašumu

3.13

3.18

1.6

Profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

4.62

4.94

7.0

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

3.56

3.47

-2.5

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

6.21

5.32

-14.3

Izglītība

3.96

4.27

7.9

Veselība un sociālā aprūpe

3.99

3.91

-2.0

Māksla, izklaide un atpūta

3.51

3.50

-0.3

Citi pakalpojumi

2.28

2.72

19.7


Strauji samazinoties darbinieku skaitam un daļai no tiem pārejot uz nepilna darba laika darba režīmu, 2009.gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada otro ceturksni, nostrādātās stundas samazinājās par 23,3%, bet darbaspēka izmaksas šajā periodā saruka par 19,9%.


Darbaspēka izmaksas, nostrādātās stundas un to pārmaiņas 2009.gada II ceturksnī (sezonāli neizlīdzināti dati)
 


2008.g.
II cet.

2009.g.
II cet

Pārmaiņas %

Darbaspēka izmaksas pavisam, mlj. lati

1612.7

1291.0

-19.9

tai skaitā

darba samaksa

1280.4

1014.6

-20.8

pārējās darbaspēka izmaksas

332.3

276.4

-16.8

Nostrādātās stundas, mlj.

402.7

308.7

-23.3

Darbaspēka izmaksas pavisam stundā, lati

4.01

4.18

4.4

no tām

darba samaksa stundā

3.18

3.29

3.4

pārējās darbaspēka izmaksas stundā

0.83

0.90

8.5
Gan sezonāli izlīdzināti, gan neizlīdzināti ceturkšņu dati ir atrodami Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzē: skatīt šeit


1) Novērsta sezonas un darba dienu skaita ietekme.


Paskaidrojumi.

Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu un pārējās darbaspēka izmaksas. Darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēneša, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, samaksa par nenostrādātām dienām (atvaļinājumu un citām dienām, kurās nestrādā), valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko maksā strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļu summas. Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā (preces un pakalpojumi, ko darba devējs nodrošina darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām, dzīvojamās platības, mobilo telefonu, transporta apmaksa u.c.) Pārējās darbaspēka izmaksas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildus pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar faktiski nostrādāto stundu skaitu.

Šajā informācijā nav iekļauti dati par lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību.Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Ervīns Rekke
Tālr. 67366666
Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi