Statistikas tabula

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem pa darbības veidiem vidēji gadā

Tabulas kods datubāzē
DSG160
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Darba ņēmējs [darba samaksa]

Darba ņēmējs ir:

  • persona, kura uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā;
  • Saeimas deputāts, pašvaldības deputāts, Ministru kabineta loceklis, komercsabiedrības valdes, padomes loceklis, prokūrists, kontrolieris;
  • cita persona, kura ieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību;
  • persona, kura ir noslēgusi uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līgumu un nav reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja;
  • Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma lietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi vai Aizsardzības ministrijas padotībā esošas struktūrvienības militārpersona;
  • valsts civildienesta ierēdnis;
  • ārvalsts komersanta pilnvarota persona, kura, nebūdama darba tiesiskajās attiecībās ar šo komersantu, pārstāv to darbībās, kas saistītas ar ārvalstu komersanta filiāli.

Kopējā darba ņēmēju skaitā iekļauti arī tie darba ņēmēji, kuriem par attiecīgo mēnesi nav aprēķināti darba ienākumi (piemēram, piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, piešķirts maternitātes, paternitātes vai slimības pabalsts, kā arī, ja saskaņā ar noslēgto uzņēmuma līgumu atlīdzība noteikta pēc pasūtījuma izpildes).

Darba ņēmēju skaitā nav iekļautas pašnodarbinātās personas, kuras valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas veic patstāvīgi, kā arī iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja–ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja–ārvalstnieka.