Statistikas tabula

Saimniecību skaits, izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits pēc izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes saimniecībā statistiskajos reģionos

Tabulas kods datubāzē
LSSA13_I03
Lauku saimniecība

Tehniski un ekonomiski atsevišķa vienība ar vienotu vadību, kas ražo lauksaimniecības produktus vai saglabā labus lauksaimniecības un vides apstākļus zemē.

Saimniecība var ražot arī nelauksaimnieciskus produktus un sniegt nelauksaimnieciskus pakalpojumus.

Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (aramzeme, ilggadīgie stādījumi, pļavas un ganības), ko saimniecība apsaimnieko neatkarīgi no tās īpašuma statusa.
Pastāvīgi nodarbinātie lauksaimniecībā

Personas, kuras strādājušas saimniecībā iepriekšējos 12 mēnešus katru nedēļu neatkarīgi no darba nedēļas garuma.

Šajā rādītājā ieskaita arī personas, kuras saimniecības specializācijas dēļ tiek pastāvīgi nodarbinātas tikai sezonas, noteikta darba vai ražošanas cikla laikā.