Statistikas tabula

Lauku saimniecību grupējums pēc kopplatības un pēc izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes statistiskajos reģionos

Tabulas kods datubāzē
LSSA13_I02
Lauku saimniecība

Tehniski un ekonomiski atsevišķa vienība ar vienotu vadību, kas ražo lauksaimniecības produktus vai saglabā labus lauksaimniecības un vides apstākļus zemē.

Saimniecība var ražot arī nelauksaimnieciskus produktus un sniegt nelauksaimnieciskus pakalpojumus.

Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (aramzeme, ilggadīgie stādījumi, pļavas un ganības), ko saimniecība apsaimnieko neatkarīgi no tās īpašuma statusa.