Galvenie rādītāji

Lauku saimniecību raksturojums un zemes izmantošana

2016. gadā Latvijā 69,9 tūkst. ekonomiski aktīvo lauku saimniecību apsaimniekoja 3,0 milj. ha zemes, tai skaitā kopējo lauksaimniecībā izmantojamo zemi (LIZ) 2,0 milj. ha jeb 67,2 % no saimniecību zemes kopplatības. Salīdzinot ar 2013. gadu, ekonomiski aktīvo lauku saimniecību skaits samazinājās par 11,9 tūkst. jeb 14,5 %, bet izmantotā LIZ platība valstī kopumā palielinājās par 53,1 tūkst. ha jeb 2,8 %.

Lauku saimniecības Latvijā galvenokārt ir ģimenes uzņēmumi. 2016. gadā 69,0 tūkst. jeb 98,7 % lauku saimniecību piederēja vienai fiziskai personai, no tām 31,4 tūkst. jeb 45,5 % saimniecību īpašnieces bija sievietes.

Salīdzinot ar 2013. gadu, 2016. gadā mainījās lauku saimniecību specializācijas struktūra. Latvijā tradicionāli svarīgākie specializācijas virzieni ir laukkopība (42,6 % no saimniecību kopskaita), piena lopkopība (15,1 % no saimniecību kopskaita), kā arī jauktā augkopība un lopkopība (14,8 % no saimniecību kopskaita).

Izmantotās LIZ struktūrā vērojamas būtiskas izmaiņas kopš 2010. gada. Samazinoties pļavu un ganību un piemājas dārziņu īpatsvaram, palielinājies aramzemes īpatsvars. 2010. gadā aramzemes platības aizņēma 1 120,2 tūkst. ha, 2013. gadā aramzemes platības palielinājās par 84,2 tūkst. ha jeb par 7,5 %, sasniedzot 1 204,4 tūkst. ha. 2016. gadā aramzemes platības palielinājās vēl par 80,7 tūkst. ha jeb 6,7 %, sasniedzot 1 285,1 tūkst. ha. Pļavu un ganību platības kopš 2010. gada pakāpeniski samazinās – no 651,1 tūkst. ha 2010. gadā līdz 633,7 tūkst. ha 2016. gadā.

Salīdzinot ar 2013. gadu, saimniecību skaits ar sējumiem samazinājās par 8,2 tūkst. jeb 14,6 %, bet to kopējā sējumu platība pieauga par 88,2 tūkst. ha jeb 7,7 %. Sējumu kopplatība 2016. gadā aizņēma 95,8 % no aramzemes, graudaugu sējumu platība – 715,4 tūkst. ha jeb 58,1 % no sējumu kopplatības, bet tehnisko kultūru – 105,3 tūkst. ha jeb 8,5 %. Salīdzinot ar 2013. gadu, graudaugu sējumu platības palielinājās par 131,9 tūkst. ha jeb 22,6 %. Savukārt, tehnisko kultūru platības samazinājās par 24,8 tūkst. ha jeb 19,1 %. 

 

2010., 2013., 2016. gada lauku saimniecību struktūra

Rezultāti datubāzē

Ekonomiski aktīvo lauku saimniecību raksturojums

Zemes izmantošana 

Būves un tehniskais nodrošinājums

Pielietotās lauksaimnieciskās ražošanas metodes

Publikācijas

Lauku saimniecību struktūra Latvijā 2016. gadā

 

2003., 2005., 2007. gada lauku saimniecību struktūra

Rezultāti datubāzē

Ekonomiski aktīvo lauku saimniecību raksturojums

Zemes izmantošana 

Būves un tehniskais nodrošinājums

Publikācijas

2005. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums

Lauku saimniecību struktūra Latvijā 2003. gada jūnijā