Preses relīze

Par zemes izmantošanas un zemes pārklājuma statistisko apsekojumu (LUCAS) Latvijā

Pirmie pilotprojekti “Zemes izmantošanas un zemes pārklājuma statistiskais apsekojums (LUCAS)” Eiropas Savienības dalībvalstīs notika 2001.un 2003.gadā. 2005.gadā Phare Daudzvalstu statistiskās sadarbības programmas ietvaros arī Latvija pirmo reizi piedalījās LUCAS projektā.

Šajā gadā 12 ES valstis veiks LUCAS apsekojumu pēc jaunas metodoloģijas, kuras analīzei un pilnveidošanai tika izmantoti arī Latvijas apsekojuma rezultāti.

LUCAS mērķis ir iegūt augkopības kultūru sējumu platību prognozes, kvalitatīvus datus par zemes izmantošanu, pārklājumu un izmaiņām, kā arī vidi raksturojošu informāciju ES dalībvalstīm kopumā.

Projekta norises gaitā darbs tika veikts trīs galvenajos posmos.

Divpakāpju izlases un stratifikācijas rezultātā, ko veica Eurostat, izmantojot Latvijas Valsts Zemes dienesta ortofotokartes, tika noteikti 4058 punkti, kurus apmeklēja apsekotāji. Šie punkti tika atlasīti tā, lai tie atrastos gan aramzemē, gan zālājos, ilggadīgajos stādījumos, mežos un ūdeņos. Par punktu tika pieņemts aplis ar rādiusu 1.5 m aramzemē, 20 m - pārējās platībās.

Nākamais posms bija informācijas vākšana šajos punktos. 17 apsekotāji, lietojot GPS (Globālā pozicionēšanas sistēma) uztvērējus un ortofotogrāfijas, devās uz punktiem pēc iepriekš noteiktām, punktiem atbilstošām koordinātēm un klasificēja zemes pārklājumu šajos punktos, noteica zemes izmantošanas veidu pēc noteiktas nomenklatūras, kā arī veica ainavas fotografēšanu. Apmeklējot šos pašus punktus pēc ilgāka laika posma, iespējams noteikt izmaiņas zemes izmantošanā un apkārtējā vidē.

Pēdējais posms bija iegūtās informācijas apkopošana, pārbaude un sūtīšana uz Eiropas statistikas biroju, kur tika veiktas statistiskās prognozes un apkopoti vidi raksturojoši fotoattēli.

Projekta veikšanas gaitā 117 punkti jeb 2.9% izrādījās nesasniedzami un tika fotointerpretēti, 26.8% punktu tika novēroti no 100 m un vairāk liela attāluma. Tā kā punktu sasniegšanai bija nepieciešama automašīna, par galveno problēmu kļuva ļoti sliktas kvalitātes, neizbraucami ceļi. Īpaši austrumu reģionā bieži vien kartēs atzīmētie ceļi vairs neeksistēja. Piekļūšanu novērojamajiem punktiem kavēja arī grāvju tīkls, blīvs mežs, ar latvāņiem aizaugušas teritorijas.

Nākamā problēma bija – GPS mežos zem blīvas koku lapotnes neuztvēra satelītu signālus un orientēšanās bija apgrūtināta.

Tā kā pagājušā gada pavasaris bija ļoti vēls, arī labības augu attīstība aizkavējās un daudzos gadījumos tos bija ļoti grūti klasificēt pa kultūrām.

Lai apsekojuma rezultātā iegūto informāciju varētu izmantot augkopības kultūru sējumu platību precīzākai prognozēšanai, Latvijas apstākļos būtu nepieciešams apsekot vairāk punktu. Tomēr jāatzīmē, ka projekta izmaksas ir augstas un par LUCAS turpmāko attīstību Eiropas Komisija pieņems lēmumu 2007.gadā, kad būs apkopoti arī 2006.gada apsekojuma rezultāti.

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr. 7366981
Guna Karlsone

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi