Galvenie rādītāji

Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji

Vispārējās valdības sektora ieņēmumi sastāv no ražošanas un ievedmuitas nodokļiem, kārtējiem ienākuma un citiem nodokļiem, kā arī faktiskajām un nosacītajām sociālajām iemaksām.

Vispārējās valdības sektora deficīts/pārpalikums norāda vispārējās valdības sektora (centrālās valdības apakšsektora, pašvaldību apakšsektora, sociālā apdrošināšanas fonda apakšsektora) tīros aizņēmumus vai tīros aizdevumus. Tas ir vispārējās valdības sektoram pieejamo resursu izlietojuma tīrais rezultāts, ko aprēķina, balstoties uz EKS 2010 metodoloģiju.

Vispārējās valdības parāds  jeb "Māstrihtas parāds" ir valsts struktūru, pašvaldību struktūru, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas struktūras (saskaņā ar institucionālo sektoru klasifikāciju) saņemtais un neatmaksātais bruto parāds nominālajā vērtībā pārskata perioda beigās. Māstrihtas parāds ir konsolidēts gan apakšsektoru līmenī, gan arī starp vispārējās valdības sektoriem, izslēdzot savstarpējās saistības. Vispārējās valdības parādu veido saistību summa vispārējās valdības sektorā šādās finanšu instrumentu kategorijās: noguldījumi, parāda vērtspapīri un aizdevumi.

{ "query": [ { "code": "Rādītāji", "selection": { "filter": "item", "values": [ "TR", "TE", "TR-TE", "TR-TE_PC_GDP" ] } }, { "code": "Gads", "selection": { "filter": "top", "values": ["10"] } } ], "response": { "format": "json" } } https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/ekfin/valdfin/ikgad/VFG010.pxTR:TE:TR-TE:TR-TE_PC_GDPIeņēmumi:Izdevumi:Deficīts (-) vai pārpalikums (+):Deficīts (-) vai pārpalikums (+) % pret IKP10stringhorizontalVispārējās valdības sektora galvenie rādītāji (milj. euro)VFG010https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__valdfin__ikgad/VFG010.px/?rxid=6ca50c4b-5c1a-4b5c-b4c5-5032bab87ce2100%false

 

Atpakaļ uz tēmu