Preses relīze

Centrālās statistikas pārvaldes komentārs par iekšzemes kopprodukta aprēķiniem

Iekšzemes kopprodukta (IKP) izmaiņas raksturo vairāki indikatori, kas tiek aprēķināti gan pa ceturkšņiem, gan par gadu kopā – dati faktiskajās cenās un dati salīdzināmās cenās, kā arī neizlīdzināti un sezonāli un pēc darbdienu skaita izlīdzināti dati. Analizējot IKP izmaiņas raksturojošos rādītājus, ir svarīgi izvērtēt katra indikatora būtību un salīdzināmību ar citiem rādītājiem.

Centrālā statistikas pārvalde (CSP), ievērojot visā Eiropas Savienībā pieprasīto un akceptēto metodoloģiju, ceturkšņa pieauguma tempus rēķina salīdzināmās cenās, izmantojot iepriekšējā gada ceturkšņa vidējo vērtību faktiskajās cenās. Šīs regulu prasības CSP ieviesa, publicējot 2008. gada 3. ceturkšņa rezultātus un iepriekš par to informējot statistikas datu lietotājus.

IKP salīdzināmās cenās parāda reālās izmaiņas ekonomikā, izslēdzot cenu ietekmi, un šajā sakarībā iepriekšējā gada ceturkšņa vidējo vērtību faktiskajās cenās izmantošana izmaiņu tempu aprēķināšanā ir pamatota, jo notiek tuvināšanās reālajam cenu līmenim.

2008. gada beigās tika sabalansēta 2007. gada kontu sistēma. Auditētie uzņēmumu un iestāžu finanšu darbības rezultāti par 2007. gadu parādīja, ka pastāv ievērojama starpība, salīdzinot ar operatīvo ceturkšņu informāciju. Pēc operatīvajiem datiem un ietverot makroekonomiskās korekcijas, 2007. gadā IKP faktiskajās cenās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 25 procentiem, bet saskaņā ar gada pārskatu auditētajiem rezultātiem šis pieaugums pārsniedza 32 procentus. Pārskatos ietvertie dati liecināja, ka starppatēriņa īpatsvars produkcijas izlaidē ir samazinājies, līdz ar to pievienotā vērtība – augusi.

Līdz ar izmaiņām IKP par 2007. gadu faktiskajās cenās atbilstoši mainījās arī salīdzināmo cenu laikrinda.

IKP salīdzināmās cenās (pieaugums % pret atbilstošo iepriekšējā gada periodu)

 

I cet 2007

II cet 2007

III cet 2007

IV cet 2007

I cet 2008

II cet 2008

III cet 2008

Publicēts līdz 2007.gada kontu sistēmas sabalansēšanai

11.3

11.0

10.9

8.1

3.3

0.1

-4.6

Publicēts pēc 2007.gada kontu sistēmas sabalansēšanas

9.0

9.3

11.4

10.0

0.5

-1.9

-5.2

Masu medijos ir izskanējusi neizpratne par IKP raksturojošiem statistiskajiem datiem, kas tiek aprēķināti, izmantojot sezonālās izlīdzināšanas metodi. Sezonāli izlīdzinātie dati tiek aprēķināti ar matemātiskajām metodēm, izmantojot visu vēsturisko laikrindu. Veicot izlīdzināšanu, katru reizi pievieno jauno ceturksni, un visa sezonāli izlīdzinātā laikrinda mainās.

Precizēts un izvērsts 2008. gada ceturtā ceturkšņa IKP pieauguma temps un vērtība, kā arī jauna sezonāli izlīdzinātā laikrinda tiks publicēta 2009. gada 11. martā.

Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366961
Elita Kalniņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi