Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija

Klasificēšanas objekts

Nekustamā īpašuma valsts kadastra objekti – zemes vienības un zemes vienību daļas.

Ieviešanas mērķis

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu (NĪLM) vienota noteikšanas un sistematizācijas kārtība.

Lietošanas joma
  • nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana;
  • apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšana privatizācijas vajadzībām;
  • nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"”, kurš paredz papildināt klasifikāciju ar jaunu lietošanas mērķi  “Neapbūvēta apbūvei paredzētā zeme".
Ar laiku Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija tiks aizstāta ar Teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju, kas ir apstiprināta ar Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Izstrādātājs
Valsts zemes dienests
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 4 zīmes
Līmeņu skaits
2
Līmeņu apraksts

1. līmenis – 12 NĪLM grupas (2 zīmes)
2. līmenis – 43 NĪLM kodi     (4 zīmes)

Kontaktinformācija

Rita Pētersone
Valsts zemes dienesta
Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktora vietniece
67038652
Rita.Petersone@vzd.gov.lv