NACE: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2. redakcija