NACE: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2. redakcija

Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Revision 2

Klasificēšanas objekts

Saimnieciskās darbības veidi.

Ieviešanas mērķis
  • izveidot kopēju ES saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, ar kuras palīdzību noteikt saimniecisko darbības veidu ražošanas vai citām institucionālajām vienībām;
  • uzlabot valstu, ES un starptautiskās statistikas salīdzināmību.
Lietošanas joma
  • statistikas datu apkopošana atbilstīgi saimnieciskajām darbībām;
  • valsts informācijas sistēmu uzturēšana.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

2020. gadā tiek plānota klasifikācijas aktualizēšana.

Izstrādātājs
Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 4 zīmes
Līmeņu skaits
4
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  21 sadaļa
2. līmenis –  88 nodaļas
3. līmenis – 272 grupas
4. līmenis – 615 klases

Kontaktinformācija


Nadežda Orlova
Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente
67366962 
Nadezda.Orlova@csb.gov.lv