Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija

International Standard Classification of Education

Klasificēšanas objekts

Izglītības programmas, izglītības pakāpes.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt starptautiskajai praksei atbilstošu statistikas datu salīdzināmību izglītības jomā.

Lietošanas joma
  • izglītības iestāžu darbība izglītības programmu īstenošanā;
  • izglītības programmu reģistrs;
  • izglītības statistika.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO)
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 3 zīmes
Līmeņu skaits
3
Līmeņu apraksts

1. līmenis –    9 izglītības līmeņi
2. līmenis – 20/22 kategorijas (ISCED-P/ISCED-A)
3. līmenis – 59/32 apakškategorijas (ISCED-P/ISCED-A)

Hierarhijas apraksts

3 ciparu kodi tiek izmantoti gan attiecībā uz izglītības programmām (ISCED-P), gan attiecībā uz izglītības pakāpēm (ISCED-A).

Kontaktinformācija

Dainis Papāns
Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta juriskonsults
67047838
Dainis.Papans@izm.gov.lv