Valdības funkciju klasifikācija

Classification of the Functions of Government

Klasificēšanas objekts

Valsts un pašvaldību budžetu izdevumi.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienotu valdības izdevumu sistematizēšanu un apkopošanu, kā arī valdības izdevumu salīdzināmību valstu starpā (funkciju griezumā).

Lietošanas joma
  • ministrijas un citas centrālās valsts iestādes;
  • to padotībā esošās budžeta finansētas institūcijas;
  • pašvaldību budžeta finansētas institūcijas.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek plānota sakara ar Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas (ISCED 2011) piemērošanu sociālās statistikas datu apkopošanai pa izglītības līmeņiem.

Izstrādātājs
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas nodaļa
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 4 zīmes
Līmeņu skaits
3
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  10 nodaļas
2. līmenis –  69 grupas
3. līmenis – 109 klases

Kontaktinformācija


Jūlija Borisova
Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Valsts finanšu daļas vecākā referente
67366788
Julija.Borisova@csb.gov.lv