Būvju klasifikācija

Classification of Types of Construction

Klasificēšanas objekts

Ēkas un inženierbūves.

Ieviešanas mērķis
  • nodrošināt vienotu būvju (ēku un inženierbūvju) kodēšanu ES valstīs;
  • izmantot būvniecības definīciju un būvniecības procesa normatīvo aktu izstrādei, būvju ekspluatācijas procesa raksturošanai.
Lietošanas joma
  • būvniecības statistikas apkopošana;
  • būvju (ēku un inženierbūvju) uzskaite;
  • nacionālo kontu sastādīšana;
  • būvdarbu cenu statistika.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 4 zīmes
Līmeņu skaits
4
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  2 sekcijas
2. līmenis –  6 nodaļas
3. līmenis – 20 grupas
4. līmenis – 46 klases

Kontaktinformācija

Sandra Vītola
Centrālās statistikas pārvaldes
Uzņēmumu statistikas departamenta
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas vecākā referente
67366739
Sandra.Vitola@csb.gov.lv