Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators

Classification of Administrative Territories and Territorial Units

Klasificēšanas objekts

Administratīvās teritorijas – republikas pilsētas, novadi;
novadu teritoriālā iedalījuma vienības – novadu pilsētas un novadu pagasti.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienotu administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību kodēšanu.

Lietošanas joma
  • statistikas datu apkopošana sadalījumā pa administratīvajām teritorijām;
  • valsts informācijas sistēmu un reģistru uzturēšana.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek veikta atbilstoši grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā.

Izstrādātājs
Centrālā statistikas pārvalde
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 7 zīmes
Līmeņu skaits
2
Līmeņu apraksts

1. līmenis – 119 administratīvās teritorijas
2. līmenis – 564 novadu teritoriālā iedalījuma vienības

Hierarhijas apraksts

Klasifikatora objektu skaits:
    9 republikas pilsētas
110 novadi
  67 novadu pilsētas
497 novadu pagasti

Kontaktinformācija

Nadežda Orlova
Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente
67366962
Nadezda.Orlova@csb.gov.lv