Kartes un telpiskie dati

Teritoriālo vienību robežas shapefile formātā, ģeneralizētas no Valsts zemes dienesta publicētajiem datiem atbilstoši situācijai gada sākumā. Dati un kartes par attiecīgo gadu publicētas, ja notikušas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators - ATVK.

  Shapefile datnes Shapefile datņu skaidrojums Karte
1:1 200 000 (atbilst A3 formātam) 1:1 700 000 (atbilst A4 formātam)

1:2 400 000 (atbilst A5 formātam)

Teritoriālās vienības Administratīvās teritorijas
2018 ZIP ZIP ZIP PDF PNG  
2017 ZIP ZIP ZIP PDF PNG  
2016 ZIP ZIP ZIP PDF PNG PNG
2014 ZIP ZIP ZIP PDF PNG  
2013 ZIP ZIP ZIP PDF PNG PNG
2012 ZIP ZIP ZIP PDF PNG PNG
2011 ZIP ZIP ZIP PDF PNG PNG
2010 ZIP ZIP ZIP PDF PNG PNG

Lai iegūtu administratīvo teritoriju un statistisko reģionu robežas, ĢIS programmatūrā veicama ģeometriju apvienošana pēc kopējām atribūtu vērtībām (lauka L0_code administratīvajām teritorijām, NUTS3_code – statistiskajiem reģioniem).

Skatīt visas kartes

Ieteikt