Latvijā iebraukušo personu un viņu pēcnācēju situācija darba tirgū

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Personas 15-74 gadu vecumā