Priviliģēta piekļuve statistikai

CSP preses ziņojumus publicē atbilstoši iepriekš publiskotam plānam noteiktos datumos plkst. 13.00. Žurnālisti vēlas uzzināt amatpersonu viedokli par statistiskas datiem tūdaļ pēc CSP preses ziņojuma publicēšanas. Lai valsts augstāko amatpersonu komunikācija ar žurnālistiem par aktuālākajiem statistikas datiem būtu kvalitatīva, tai nepieciešams sagatavoties, iepriekš iepazīstoties ar šo informāciju.

Eiropas statistikas prakses kodekss nosaka, ka "jebkura ārēja lietotāja priviliģēta pieeja tai [statistiskajai informācijai] pirms publicēšanas ir ierobežota, tiek kontrolēta un publiskota" (6. princips: taisnīgums un objektivitāte).

Tiesības piekļūt statistikas datiem vienu stundu pirms preses ziņojuma publicēšanas var tikt piešķirtas noteiktām valsts amatpersonām, lai nodrošinātu tām laiku datu analīzei, izpratnei un viedokļa sagatavošanai. Amatpersonai ar iesniegumu, pamatojot ziņojumu izmantošanas mērķi, ir jāvēršas CSP (info@csb.gov.lv).

CSP vienojas ar attiecīgajām valsts amatpersonām, ka tās apņemas pirms preses izlaiduma publicēšanas neizpaust ne šos datus, ne preses ziņojuma tekstu, ne savu viedokli par tiem, ne arī aprakstoši norādīt uz tendenci, ko šie dati atspoguļo.

CSP var nodrošināt privilēģijas piekļūt datiem pirms preses ziņojumiem par šādām tēmām:

 • Patēriņa cenu statistika,
 • Ražotāju cenu statistika,
 • Iekšzemes kopprodukts,
 • Nodarbinātība, darba samaksa,
 • Rūpniecības produkcijas izlaide,
 • Mazumtirdzniecības apgrozījums,
 • Ārējā tirdzniecība.

Amatpersonas, kam ir piešķirtas privilēģijas piekļūt datiem pirms preses ziņojuma apņemas:

 • nekādā veidā neizpaust datus vai preses izlaiduma saturu trešajai personām pirms to oficiālās publicēšanas,
 • ne tiešā, ne netiešā veidā nepaust savu viedokli par datiem vai preses izlaiduma saturu pirms to oficiālas publicēšanas,
 • nemēģināt aizkavēt noteikto preses izlaiduma publicēšanas datumu un laiku,
 • nemēģināt panākt, ka preses izlaiduma dati vai saturs tiek mainīti,
 • izmantot datus tikai un vienīgi, lai sagatavotos žurnālistu jautājumiem par attiecīgajā preses ziņojumā atspoguļoto sociālekonomisko parādību vai procesu.

Privilēģijas piekļūt datiem pirms preses ziņojuma publicēšanas ir piešķirtas:

 • Ekonomikas ministrijai (3 amatpersonas).

CSP nosūta preses ziņojumu amatpersonām, kam ir privilēģijas piekļūt datiem pirms preses ziņojuma, izmantojot e-pastu, kurā ietverts atgādinājums par šīs informācijas konfidencialitāti.

Ieteikt