Vardarbība

Doties uz
1) No vardarbības cietušie
2) Ar dzimumu saistīta vardarbība
3) Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušajiem
4) Dzimumu līdztiesības indekss – vardarbība

 

Pētījumi liecina, ka Latvijā aptuveni katra trešā sieviete savā dzīves laikā ir cietusi no vardarbības ģimenē, turpretī vīrieši pamatā cieš no vardarbības ārpus partnerattiecībām. Lai pilnvērtīgi novērtētu vardarbības izplatību un cēloņus, ES plāno dalībvalstīs īstenot ar dzimumu saistītu vardarbības apsekojumu 2020.–2021. gadā.


No vardarbības cietušie


Vīrieši biežāk ir tīšu smagu miesas bojājumu upuri – 2018. gadā kopumā reģistrēti 123 no smagiem miesas bojājumiem cietušie, no kuriem 96 ir vīrieši un 27 – sievietes. Savukārt sievietes biežāk ir seksuālas vardarbības, tai skaitā izvarošanas, pavešanas netiklībā u.c. seksuālo nodarījumu upuri. Statistikā iekļauti tikai reģistrētie gadījumi, tādēļ patiesais seksuālās vardarbības upuru skaits varētu būt augstāks. Latvijā 2018. gadā bija reģistrēti 148 no seksuālās vardarbības cietušie (126 sievietes un 22 vīrieši).

 


Ar dzimumu saistīta vardarbība


Ņemot vērā vardarbības pret sievietēm ievērojamo ietekmi, ES dalībvalstīs joprojām nākas saskarties ar visaptverošu datu trūkumu par šīs problēmas izplatību un būtību. Lai arī ES tiek veidoti Eiropas līmeņa pasākumi, kas var palīdzēt novērst ar dzimumu saistītu vardarbību, tomēr 2014. gada martā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) publicētā pētījuma „Vardarbība pret sievietēm – Eiropas Savienības mēroga apsekojums” rezultāti liecina, ka liela daļa vardarbībā cietušo sieviešu par pārdzīvoto neziņo ne policijai, ne cietušo atbalsta organizācijām. 38,6 % sieviešu Latvijā ir pieredzējušas fizisku vai seksuālu vardarbību kopš 15 gadu vecuma, bet 6,3 % – pēdējo 12 mēnešu laikā, 32,1 % no šīm sievietēm to nebija nevienam teikušas, kas ir vairāk nekā divas reizes biežāk nekā vidēji ES. 60 % sieviešu Latvijā ir pieredzējušas psiholoģisko vardarbību no esošā vai bijušā partnera, 14 % – izsekošanu.

 


Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušajiem


Kopš 2015. gada janvāra valsts finansē sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušiem pilngadīgiem cilvēkiem (pirms tam šādus pakalpojumus varēja saņemt tikai bērni līdz 18 gadu vecumam). Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sākot ar 2015. gada janvāri, var saņemt arī personas, kuras veikušas vardarbību.

2019. gadā Latvijā kopumā 429 cilvēki (no tiem arī 19 vīrieši) saņēma šāda veida valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Visbiežāk sievietes cietušas no emocionālas vardarbības (207 gadījumi), kā arī no vairāku vardarbības veidu kombinācijas (159 gadījumi, to skaitā 132 gadījumos fiziska vardarbība un 11 gadījumos gan fiziska, gan seksuāla vardarbība). Vīrieši visbiežāk cietuši no emocionālas vardarbības (13 gadījumi no 19).


Dzimumu līdztiesības indekss – vardarbība


Bez jau esošajām Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) izstrādātā dzimumu līdztiesības indeksa sešām pamatjomām (vara, laiks, zināšanas, veselība, nauda un darbs), papildus noris arī darbs pie jomas “Vardarbība”, kas ietver rādītājus par vardarbību pret sievieti – izplatību, smaguma pakāpi un atklāšanu. Atšķirībā no citām indeksā pieminētajām jomām, kur 1 apzīmē pilnīgu nevienlīdzību, bet 100 – pilnīgu vienlīdzību, jomā “Vardarbība” vērtējums 1 apzīmē, ka vardarbība attiecīgajā valstī neeksistē, bet 100 liecina, ka vardarbība pret sievieti ir izplatīta problēma. Latvijas vērtējums vardarbības jomā ir 38,2, un tas ir augstāks nekā vidēji ES-28 valstīs (27,5). Latvijā sievietes biežāk nekā vidēji ES cietušas no fiziskas vardarbības sekām – 84 % sieviešu, kuras pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas ir piedzīvojušas fizisku un/vai seksuālu vardarbību, tās rezultātā saskārās arī ar veselības problēmām, psiholoģiskas vardarbības no esošā vai bijušā partnera, kā arī retāk ziņojušas par pieredzēto vardarbību.

Skatīt visus datu avotus

 

Pēdējo reizi atjaunots 19.06.2020

 

Ieteikt