Ieskats teritoriālās statistikas sagatavošanā

Mārtiņš Liberts
2020-09-24

Saturs

Kādi pieņēmumi izmantoti un kā modelēta faktiskās darba vietas teritorija?

 • Mērķis
 • Dati
 • Pieņēmumi
 • Algoritms
 • Rezultāts

Mērķis

Uzdevums: Katram nodarbinātajam noteikt faktisko darba vietu uzņēmuma ietvaros.

Objektu hierarhija

Līmenis Objekts Apzīmējus
1. Uzņēmums UUK
2. Juridiskā vienība NMK
3. Vietējā vienība VV
4. Vietējā darbības veida vienība VDVV
5. Nodarbinātais PK

Uzdevums (pārformulēts): Noteikt katram nodarbinātajam galveno VDVV.

Dati

 • Katrai juridiskajai vienībai (NMK):
  • vietējo darbības veida vienību (VDVV) saraksts
  • nodarbināto saraksts
 • Katrai VDVV:
  • atrašanās vieta (koordinātas)
  • darbības veids (nozare)
  • nodarbināto skaits
 • Katram nodarbinātajam:
  • dzīvesvieta (koordinātas)
  • profesija, katra NMK ietvaros

Pieņēmumi

 • Nodarbinātais (persona) var strādāt vairākos NMK,
  • bet NMK ietvaros nodarbinātais ir piesaistīts tikai vienai VDVV
 • Nodarbinātais ir piesaistīts tai VDVV, kura ir vistuvāk pēc:
  • dzīvesvietas (mēra pēc distances pa ceļu)
  • nozares (mēra pēc profesijas un nozares atbilstības)
  • ņemot vērā nodarbināto skaitu katrā VDVV

Algoritms

 • Algoritmu izpilda katram NMK neatkarīgi
 • Katram NMK ir:
  • Nodarbinātie (skaits N)
  • VDVV (skaits V)
 • Aprēķina distanci visiem dzīvesvietas un VDVV pāriem NMK ietvaros
  • Distances rēķina pa autoceļiem
  • Iegūst distanču matricu D ar dimensiju N rindas un V kolonas
 • Ir definēta profesiju / nozaru sakritība
  • Nodarbinātā un VDVV pāriem ar atbilstošu profesiju / nozari koriģē (samazina) distanci

Algoritms

 • Definē lineārās programmēšanas uzdevumu:
  • X ir bināra matrica ar N rindām un V kolonām,
  • Tiek minimizēta mērķa funkcija f(Σ(D ⊙ X)) → min
  • Ar nosacījumiem:
   • Katrs nodarbinātais ir piesaistīts vienai VDVV (X katras rindas summa ir 1)
   • Matricas X katras kolonas summa ir ierobežota ar zināmo nodarbināto skaitu attiecīgajā VDVV
  • Uzdevuma atrisinājums ir matrica X
  • Atrisinājums tika aprēķināts ar Schumacher, D. (2018). ompr: Model and Solve Mixed Integer Linear Programs. Iegūts no https://github.com/dirkschumacher/ompr

Piemērs

Piemērs