Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Būvatļauja

Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt objekta būvdarbus. Būvatļauja ir administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā — projektēšanai un būvdarbiem — līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. 

Sākot ar 2014. gada 4. ceturksni būvniecības statistikā termins "izsniegtās būvatļaujas" raksturo būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi izdarīto atzīmju skaitu. Dati par paskaidrojuma rakstiem un apliecinājuma kartēm netiek apkopoti, lai nodrošinātu datu salīdzināmību. Šī informācija ir pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk - BIS).

Būvatļauja

Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt objekta būvdarbus. Būvatļauja ir administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā — projektēšanai un būvdarbiem — līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. 

Sākot ar 2014. gada 4. ceturksni būvniecības statistikā termins "izsniegtās būvatļaujas" raksturo būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi izdarīto atzīmju skaitu. Dati par paskaidrojuma rakstiem un apliecinājuma kartēm netiek apkopoti, lai nodrošinātu datu salīdzināmību. Šī informācija ir pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk - BIS).