Statistikas tabula

Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
ZIG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Pētniecība
Mērķtiecīga darbība ar zinātnes metodēm iegūto faktu, teoriju un dabas likumu izmantošanai jaunu produktu, procesu un metožu radīšanā vai pilnveidošanā.
Zinātniski pētniecisko darbu veikšanas sektori

Augstākās izglītības sektors – visas augstākās mācību iestādes, tai skaitā universitātes un koledžas, neskatoties uz to, kas tās finansē un kāds ir to juridiskais statuss. Tas ietver arī visus pētniecības institūtus un slimnīcas, ko tiešā veidā vada, administrē vai arī kas ir saistītas ar augstākās izglītības iestādēm (saskaņā ar "Fraskati rokasgrāmatu" – angl. "Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development", 260.§). Tas ir zinātnes statistikas metodoloģijas krājums, kuru publicējusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD).

Uzņēmējdarbības sektors – visi komersanti, kuru pamatnodarbošanās ir preču vai pakalpojumu (izņemot augstāko izglītību) ražošana realizācijai tirgū plašam lietotāju lokam par ekonomiski izdevīgu cenu un privātām bezpeļņas iestādēm, kas galvenokārt tās apkalpo ("Fraskati rokasgrāmata", 200.§).

Valsts sektors – visas organizācijas un citas iestādes, kas piegādā, bet parasti nepārdod sabiedrībai savus pakalpojumus, kas tiek izmantoti sabiedrības sociāli ekonomiskās politikas veidošanā, un privātie bezpeļņas uzņēmumi, ko valsts kontrolē un lielā mērā finansē ("Fraskati rokasgrāmata", 234.§).

Finansējuma avoti zinātniski pētnieciskajam darbam

Ārvalstu finansējums ir tāds finansējums, kas saņemts no starptautiskām organizācijām vai uz starptautisko līgumu pamata, kā arī no ārzemēm saņemtie maksājumi par pakalpojumiem.

Uzņēmējdarbības sektora finansējums ir uzņēmuma fondi un no citiem uzņēmumiem saņemtie maksājumi par pakalpojumiem u.c.

Valsts finansējums ir valsts un pašvaldību pamata vai speciālais budžets, fondi, kas ir saņemti no biedrībām, ko finansē valsts (ieskaitot subsīdijas), valsts sektora iestāžu pašu finansējums (no produkcijas vai pakalpojumu pārdošanas, telpu iznomāšanas utt.).