Statistikas tabula

Investīcijas un kārtējās izmaksas vides aizsardzībai pa vides jomām (tūkst. euro bez PVN)

VIG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti