Publikācija

Latvija. Zeme un iedzīvotāji

Satura rāditajs

I. nodaļa. Stāvoklis, robežas, platiba un administrativais eedalijums
Ģeogrāfiskais stāvoklis, Latvijas sastāvdaļas, Robeža ar Igauniju, Robeža ar Kreeviju, Poliju un Leetavu, Administrativais eedalijums, Platibas salīdzinājums

II. nodaļa. Fiziska ģeogrāfija
1. Orografija Austrum-Eiropas līdzenums, Jaunākās formācijas, Jūrmalas līdzenums, Kāpas un ceļojošas kāpas, Rigas un Zemgales līdzenumi, Deenvidus Vidzemes augsteene, Austrumu Vidzemes augsteene, Limbažu augsteene, Lubanes ezera līdzenums, Latgales augsteene, Kurzemes un Augšzemes augsteenes.

2. Hidrogrāfija, Baltijas jūra, Ezeri – Lubanes ezers, Burtneeku ezers, Engures ezers, Usmas, Leepajas, Alūksnes, Raznas un Babiša ezeri, Ķīšu un Juglas ezeri, Upes – Salaca, Gauja, Daugava, Aiveekste, Leelupe, Venta, Abava, Bārta, Roja, Ūdensceļi

3. Purvi, Zemee purvi, Augstee purvi, Kūdras purvi.

4. Klimats, Ģeogrāfiskais stāvoklis un klimats, Temperatūra, Nolijumi, Vēju virzeens.

III. nodaļa. Flora un fauna

1. Flora, Stāvoklis augu ģeogrāfija, Ledus laikmeta eespaids, Meži, Pļavas un purvi.

2. Fauna, Faunas raksturs, Lacis, Vilks, Āpsis, breedis, meža cūka,  Stirnas, Pārejee zīdītāji.

IV. nodaļa. Politiska ģeogrāfija
Administrativais eedalijums un apdzīvotas veetas, Pagasti, Zemneeku mājas, muižas, mazmājas, Ceemi, Meesti, Pilsētas, Pilsētu eedzīvotaju skaita peeaugšana, Svarigakās pilsētas un meesti.

A. Vidzeme
1. Rigas apriņķis – Riga, Milgrāvis, Bolderaja, Daugavgrīva, Rigas Jūrmala, Ķemeri, Pārejās peldu un vasarniču veetas, Sloka, Ligate, Pārejās eevērojamās veetas.
2. Valmeeras apriņķis – Valmeera, Limbaži, Rujene, Ainaži, Salacgrīva, Pārejee meesti.
3. Cēsu apriņķis – Cēsis, Birži, Iršu kolonija.
4. Valkas apriņķis – Valka, Alūksne, Smiltene, Pārejee meesti.

B. Kurzeme un Zemgale
1. Jelgavas apriņķis – Jelgava, Dobele.
2. Tukuma apriņķis – Tukums, Vec-Auce.
3. Bauskas apriņķis – Bauska, Baldone, Šenberga.
4. Jaunjelgavas apriņķis – Jaunjelgava, Jēkabmeests, Sēlpils.
5. Ilūkstes apriņķis – Subate, Ilūkste, Grīva-Zemgale.
6. Leepajas apriņķis – Leepaja, Grobiņa, Durbe, Preekule.
7. Aizputes apriņķis – Aizpute, Pāvila osta,. Suiti.
8. Kuldigas apriņķis – Kuldiga. Saldus. Brīvceem.
9. Ventspils apriņķis – Ventspils. Piltene. Dundaga un Kolkas rags.
10. Talsu apriņķis – Talsi, Kandava, Sasmaka, Sabile. Jūrmalas ceemi.

C. Latgale
Nosaukums, Latgales īpatnibas, Platiba.
1. Daugavpils apriņķis – Daugavpils, Krāslava, Krustpils, Livani, Glazmanka, Preiļi, Dagda, Višķi, Pridruiska, Aglona.
2. Rēzeknes apriņķis – Rēzekne, Varklaņi, Vilaņi un pārejee meesti.
3. Ludzas apriņķis – Ludza, Kārsava, Viļaka.

V. nodaļa. Eedzīvotaji

1. Daudzums, beežums un peeaugums pirms kara
Eedzīvotaju skaita nozīme. Eedzīvotaju skaits Latvijā un citās valstīs. Beežums. Eedzīvotaju skaits 1914. g. atsevišķos apriņķos. Eedzīvotaju skaita peeaugums. Pilsētu un lauku eedzīvotaji. Dzimstība un mirstiba.

2. Eedzīvotaju skaits pec kara
Atsevišķo apriņķu eedzīvotaju skaits un beežums 1920. gadā. Eedzīvotaju skaita pamazinašanās. Lauku eedzīvotaji. Tagadējais eedzīvotaju skaits.

3. Dzimums un vecums
Vīreešu un seeveešu skaits pirms kara. Dzimumu sastāvs pilsētās. Vīreešu un seeveešu skaits atsevišķo tautibu starpā. Seeveešu pārsvars atsevišķos apriņķos. Vecums un dzimums. Kara eespaids uz vecumu grupu uzbūvi. Ražojošo spēku pamazinašanās.

4. Ģimenes stāvoklis
Ģimenes stāvoklis pirms un pēckara. Precējušos un neprecējušos skaits Latvijā un citās valstīs.

5. Tautiba
Tautibas Latvijā 13. g. simtenī. Eedzīvotaju nacionālais sastāvs pēc kara. Latveešu skaita peeaugšana. Citu valstu eedzīvotaju nacionālais sastāvs. Tautibas Latvijā uz laukeem. Pārgrozības Latgales eedzīvotaju nacionālā sastāvā. Eedzīvotaju tautība pilsētās. Latveeši. Latveešu valoda. Latveešu skaits. Lībeeši. Kreeviņi. Igauņi. Vāceeši. Kreevi. Leiši un poļi. Ebreji.

6. Reliģija
Latvijas eedzīvotaji, sadaliti pec ticibam. Latveeši sadaliti pēc ticibam. Pārejās tautibas un ticiba.

7. Kārtas un nodarbošanās
Kārtas. Latvijas eedzīvotaju nodarbošanās 1897. g. Strādājošo skaits. Eedzīvotaju sadališanās pēc nodarbošanās 1920. g.

8. Izglītiba
Analfabētuskaits Latvijā. Analfabētuskaits Latvijā 1920- g. Tautas izglītiba Baltijas jūras austrumos. Rakstit un lasit pratēji. Latveešu valodas pratēji. Skolas. Pārejee izglītibu veicinošee faktori.

9. Izceļošana
Izceļošanas kustibas cēloņi. Agrārās eekārtas eespaids uz izceļošanu. Izceļošanas kustiba XIX. g. s. Latgaleešu izceļošana. Izceļotāju skaits. Bēgšanas kustiba 1915. gadā. Eeceļotaji.

VI. nodaļa. Tautas saimneecibā

A. Lauksaimneeciba (no J. Bokaldera)
1. Zemes īpašumi un saimneecibas. Zemes īpašumi pirms kara. Privātas un bruņneeku muižas. Pusmuižas. Zemneeku jeb videjee un mazee īpašumi. Agrarvēsture. Nepārdotas zemes. Māju pārdošanas cenas. Sīkas, mazas, vidējas un leelas saimneecibas. Saimneecibas citās zemēs. Latgales saimneecibas. Valsts zemes un meži. Skuju un lapu meži. Mācitaju muižas. Pilsētu īpašumi.

2. Agrārreforma
Valsts pārziņā pārņemtas muižas. Agrārreformas likums. Valsts zemes fonds. Valsts zemes fonda izleetošana. Zemes gribētāji. Zemes dališana.

3. Zemes izleetošana jeb zemes kultūras
Zemes izleetošana pirms kara. Aramzeme. Aramzeme muižas un mazākas saimneecibas. Pļavas. Seena raža. Nederiga zeme. Mežš.

4. Izpostitee lauku apgabali
Tranšejas. Visvairāk izpostitee apgabali un pagasti. Nopostitās ēkas. Atmata. Aramzeme. Eedzīvotaji. Zirgi. Leellopi. Sīklopi. Nedzīvais inventārs.

5. Laukkopiba un sējumi
a) Sējumi. Āboliņš un zāles. Sējumi pirms kara. Sējumu samazināšanās. Atsevišķu lauku augu veeta sējumu kopplatibā. Galveno lauku augu rajoni.
b) Raža. Lauku mēslošana. Lauksaimneecibas mašinas un rīki. Raža no 1 desetinas vaj no 1 hektāra. Raža citās zemēs.
c) Ražoto lauku produktu daudzums. Kopražas pirms kara Latvijā. Kopražas pēc kara. Ražoto produktu daudzums pirms kara dažādās valstīs. Kopražas
pēc kara. Pārtika. Dārzkopiba.

6. Lopkopiba
Mājlopi dažādās valstīs pirms kara. Mājlopi Latvijā pirms un pēc kara. Mājlopu skaita peeaugšana (Kurzemē).
a) Zirgi. Zirgi uz 100 eedzīvotajeem. Zirgi atsevišķos apriņķos.
b) Leellopi. Govslopi uz 100 eedzīvotajeem. Govslopu īpašibas. Leellopu vecums. Leellopi muižās un zemneeku saimneecibās.
c) Aitkopība. Aitas uz 100 eedzīvotajeem. Aitas atsevišķos apriņķos.
d) Cūkkopība. Cūkas uz 100 eedzīvotajeem. Cūkas uz 1 kv. km. Cūkas atsevišķos apriņķos.

7. Lauksaimneecibas blakus nozares
Biškopība. Putnkopība. Truškopiba un kazkopiba.

B. Rūpneecibā

1. Latvijas leelrūpneecibas attistiba
Leelrūpneecibas izcelšanās. Amatneeciba un mājrūpneeciba. Kapitālu eeplūšana leelrūpneecibā. Rūpneecibas nostiprināšanās. Leelrūpneecibas stāvoklis 1900. un 1910. g.
2. Rūpneecibas stāvoklis pirms kara
Leelrūpneecibas nozares. Metalrūpneeciba. Ķimiskā rūpneeciba. Tekstilindustrija. Koku apstrādāšana. Minerāluapstrādāšana. Ēdamu un baudu veelu izgatavošana. Poligrāfiskā un papira rūpneeciba. Strādneeku skaits. Leelrūpneecibas ražojumu vērtiba un ģeogrāfija. Uzņēmumu leelums.
3. Rūpneecibā pec kara
Leelrūpneecibas atjaunošanu kavejošee apstākļi. Fabriku un strādneeku skaits 1920. un 1921. gadā. Rūpneecibas nozares. Mājrūpneecibā.

C. Tirdzneeciba
1.Tirdzneecibas attistiba
Juras un Daugavas loma. Baltijas juras tirdzneecibas nozīmes peeaugšana.
2. Eksports un imports pirms kara
Eevedumu un izvedumu tirdzneecibas peeaugšana. Latvijas ostu eksports 1913. gadā. Eevedumu preces. 
3. Arējas tirdzneecibas starptautiska nozīme
Latvijas tirdzneeciskee sakari ar dažādām ārvalstim. Baltijas jūras ostu tirdzneeciba. Latvijas ārējās tirdzneecibas svars. Latvija un Kreevija.
4. Latvijas tirdzneeciba pec kara
Tirdzneecibu kavejošee apstākļi. Ārējā tirdzneeciba 1920. un 1921. gadā. Eksporttirdzneeciba. Tirdzneeciskee sakari ar ārvalstim. Koku un linu eksports.

D. Kuģneecibā
Jūrskolas. Kuģu buvneeciba. Latvijas flote. Kuģu kustiba Latvijas ostās.

E. Satiksmes ceļi
Pirmskara dzelzsceļi. Kara laika buvetee dzelzsceļi. Zemes ceļi.

F. Tautas bagatiba (no J. Bokaldera)

VII. nodaļa. Vēsture ka peelikums pee nodaļas par politisko ģeogrāfiju

Latveešu sakari ar citām tautām senatnē. Vācu kolonizācija. Zobenbrāļu ordens. Muižneeciba un zemneeciba. Landtāgi. Reformācija. Livonijas sabrukšana. Zveedrijas virskundziba. Kurzeme zem hercogeem. Piltene. Latgale. Latvija zem Kreevijas. Zemneeku brīvlaišana. 1841. g. kustiba. Tautas nacionālā atmošanās. Pārkreevinašana. 1905. gada revolūcija. Latgale. Pasaules karš. Autonomijas kustiba. Latvijas neatkaramibas kari.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
585
Periodiskums
Nav
Valoda
Latviešu
Kataloga numurs
-
Ieteikt