Statistikas tabula

Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, pilsētās un novados sadalījumā pa uzņēmumu lieluma grupām pēc nodarbināto skaita un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2. red.)

Tabulas kods datubāzē
SRG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Ekonomiski aktīvs uzņēmums
Uzņēmumi, kas pārskata periodā ražoja produkciju, sniedza pakalpojumus vai nodarbināja cilvēkus atbilstošajā laika periodā neatkarīgi no tā, vai tie bija aktīvi visu pārskata periodu vai tikai daļu no tā.
Tirgus sektors

Juridiskas vai fiziskas personas, kuras pārdod galvenokārt savu vai tikai savu produkciju vai pakalpojumus par noteiktu, ekonomiski nozīmīgu cenu.

Šajā sektorā tiek klasificētas fiziskas personas - saimnieciskās darbības veicējas, kas reģistrējušas saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti un komercsabiedrības, izņemot valsts struktūru kontrolētas un finansētas komercsabiedrības, pie valsts struktūrām ietvertās speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes, mājsaimniecības apkalpojošās biedrības, fondi un nodibinājumi.