Statistikas tabula

Vietējā darbības veida vienībās nodarbināto skaits, radītā pievienotā un produkcijas vērtība republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos

Tabulas kods datubāzē
NPV020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Nodarbinātās personas [teritoriālā statistika]

Darbinieki ar darba vai uzņēmuma līgumu gan pamatdarbā, gan blakusdarbā, darba devēji, strādājošie ģimenes locekļi un personas, kas veic uzņēmējdarbību un nenodarbina citus. Nodarbināto personu skaits izteikts kā gada vidējais rādītājs. Vidējo darbinieku skaitu aprēķina, saskaitot strādājošos darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā.

Pievienotā vērtība [teritoriālā statistika]

Produkcijas vērtība, no kuras atskaitīta ražošanā izlietoto preču un pakalpojumu vērtība. Pievienotā vērtība rāda produkta tirgus vērtības pieaugumu, kas ir radies saimnieciskās darbības rezultātā. Pievienotā vērtību aprēķina: apgrozījums + kapitalizētā produkcija (saviem spēkiem saražotie pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi) + pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas – preču un pakalpojumu iepirkumu summa – pārējie nodokļi par produktiem, kas ir saistīti ar apgrozījumu, bet nav atskaitāmi – ar ražošanu saistītie nodokļi un nodevas.

Ja pārskata periodā izmaksas ir lielākas par ieņēmumiem, rodas negatīva pievienotā vērtība. Ilgstoši šāda situācija, kad uzņēmums darbojas ar zaudējumiem, nevar saglabāties.

Produkcijas vērtība [teritoriālā statistika]

Saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjoms, ieskaitot krājumu izmaiņas un kapitalizēto produkciju (saviem spēkiem saražotos pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus), atskaitot tālākai pārdošanai iegādātās preces un pakalpojumus.

Produkcijas vērtību aprēķina: apgrozījums +/– uzņēmuma saražotās gatavās produkcijas un nepabeigtās produkcijas krājumu izmaiņas +/– preču un pakalpojumu krājumu izmaiņas, kas iepirkti tālākpārdošanai bez pārveidošanas – preču un pakalpojumu iepirkumi, tālākpārdošanai bez pārveidošanas + kapitalizētā produkcija (pašražota produkcija, ko ražotāji patur kā ieguldījumu. Tā ietver materiālu pamatlīdzekļu (ēku u.c.) un nemateriālu pamatlīdzekļu (programmatūras izstrāde u.c.) ražošanu. Kapitalizēta produkcija ir nepārdotā produkcija, un tās vērtība ir vienāda ar ražošanas izmaksām) + pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (izņemot subsīdijas).

Produkcijas vērtība var būt negatīva, ja uzņēmumam, salīdzinot ar gada sākumu, pārskata gada beigās ir samazinājušies gatavās un nepabeigtās produkcijas krājumi. Krājumu izmaiņas var būt saistītas ar pārvērtēšanu vai pārklasifikāciju (no krājumiem pārklasificēti uz pamatlīdzekļiem). Arī preces, kas ir pārdotas zem pašizmaksas, veido negatīvu produkcijas vērtību.