Statistikas tabula

Komersantu finansiālie rādītāji gada beigās (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
UFG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Bilance

Sistematizēts sabiedrības līdzekļu un līdzekļu finansēšanas avotu pārskats naudas izteiksmē noteiktā datumā.

Aktīvs un pasīvs ir bilances divas savstarpēji līdzsvarotas daļas (aktīvs = pasīvs).

Bilance ir gada pārskata sastāvdaļa.

Bilances aktīvs

Bilances aktīvs atspoguļo sabiedrības īpašumā esošos līdzekļus, kuri tiek klasificēti atbilstoši to lietošanas ilgumam: ilgtermiņa ieguldījumi un apgrozāmie līdzekļi.

  • Ilgtermiņa ieguldījumi ir līdzekļi, kas ietekmē sabiedrības saimniecisko darbību vairāku gadu laikā, un tos iedala – nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi, bioloģiskie aktīvi un ilgtermiņa finanšu ieguldījumi. 
  • Apgrozāmie līdzekļi ir līdzekļi, kurus paredzēts pārvērst naudā, pārdot vai izlietot tuvāko 12 mēnešu laikā vai parastā saimnieciskās darbības ciklā. Sabiedrības apgrozāmo līdzekļu veidi ir: krājumi, pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi, debitori, īstermiņa finanšu ieguldījumi un naudas līdzekļi (kasē un bankas kontos). 
Bilances pasīvs

Bilances pasīvs atspoguļo sabiedrības līdzekļu finansējuma avotus: pašu kapitāls un aizņemtais kapitāls (kreditori).

  • Pašu kapitāls – konti, kuros uzskaita tos līdzekļu avotus, kas veido uzņēmuma īpašumu. 
  • Ilgtermiņa un īstermiņa kreditori – sabiedrību parādi, kas jāsamaksā citām juridiskām un fiziskām personām.