Statistikas tabula

Finanšu sektora komersantu neto apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem (NACE 2.red.) (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
UF110c

No 2018. gada datus apkopo un publicē Latvijas Banka.

Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gada 4. ceturksni
Neto apgrozījums
Ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu.
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
Sabiedrības darba cikla noslēguma finansiālais rezultāts pirms visu nodokļu nomaksas, kas rāda, cik efektīvi tikuši izmantoti sabiedrības rīcībā esošie resursi.
Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem
Sabiedrības darba cikla noslēguma finansiālais rezultāts pēc nodokļu nomaksas, kas rāda, cik efektīvi tikuši izmantoti resursi.