Statistikas tabula

Finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem (NACE 1.1.red.) perioda beigās (tūkst. euro), 2006.-2010.g

Tabulas kods datubāzē
UF030c

Laikrinda pēc NACE 2. red. turpinās tabulā UF031c.

Pēdējais pieejamais periods
Par 2010. gada 4. ceturksni
Finanšu līzings

Finanšu līzings ir aizdevums, kas izsniegts ilgstošas lietošanas iekārtu u. tml. pamatlīdzekļu iegādei, ja līzinga devējs iznomā šos pamatlīdzekļus klientam par nomas maksu, kas sedz aizdevuma pamatsummu un procentu maksājumus.

Nomnieks sedz visus ar iekārtu uzturēšanu saistītos izdevumus, uzņemas visus riskus un atlīdzību, kas raksturīga īpašuma tiesībām.

Līzinga perioda beigās līzinga objekts pāriet līzinga ņēmēja īpašumā.

Nefinanšu komersanti
Nefinanšu komersanti ir saimnieciskas vienības, kas veic preču ražošanu vai sniedz nefinanšu pakalpojumus nolūkā gūt peļņu vai citus labumus; nefinanšu komersanti ir, piemēram, kapitālsabiedrības, akciju sabiedrības un individuālie komersanti.