Statistikas tabula

Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora perioda beigās (tūkst. euro), 2006.-2013.g

Tabulas kods datubāzē
UF020c

Laikrinda pēc EKS 2010 turpinās tabulā UF021c

Pēdējais pieejamais periods
Par 2013. gada 4. ceturksni
Finanšu līzings

Finanšu līzings ir aizdevums, kas izsniegts ilgstošas lietošanas iekārtu u. tml. pamatlīdzekļu iegādei, ja līzinga devējs iznomā šos pamatlīdzekļus klientam par nomas maksu, kas sedz aizdevuma pamatsummu un procentu maksājumus.

Nomnieks sedz visus ar iekārtu uzturēšanu saistītos izdevumus, uzņemas visus riskus un atlīdzību, kas raksturīga īpašuma tiesībām.

Līzinga perioda beigās līzinga objekts pāriet līzinga ņēmēja īpašumā.