Statistikas tabula

Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
SDG150
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
ESSPROS

Eiropas integrētā sociālās aizsardzības statistikas sistēma, kas apvieno statistiski salīdzināmu informāciju par sociālās aizsardzības organizāciju, tās pašreizējo stāvokli un attīstību dalībvalstīs. Sociālie pabalsti tiek klasificēti atbilstoši funkcijai. Sociālo pabalstu funkcija attiecas uz primāro mērķi, kam sociālā aizsardzība tiek nodrošināta. Ir noteikti šādi primārie mērķi:

 • Slimība / veselības aprūpe – finansiāls atbalsts un medicīniskā aprūpe fiziskas vai garīgas saslimšanas gadījumā, izņemot invaliditāti. Ietver, piemēram, ambulatoro un stacionāro veselības aprūpi, slimības pabalstu, atbalstu kompensējamo medikamentu iegādei u. c.
 • Invaliditāte – atbalsts naudas vai mantiskā formā (izņemot ar veselības aprūpi saistītos maksājumus) personai sakarā ar fiziskas vai garīgas saslimšanas izraisītu nespēju nodarboties ar ekonomiskām vai sociālām aktivitātēm. Ietver, piemēram, invaliditātes pensijas, sociālo un profesionālo rehabilitāciju u. c.
 • Vecums – atbalsts naudas vai mantiskā formā (izņemot ar veselības aprūpi saistītos maksājumus) saistībā ar vecumu. Piemēram, vecuma pensija, mājas aprūpe veciem ļaudīm u. c.
 • Apgādnieka zaudējums – atbalsts naudas vai mantiskā formā sakarā ar ģimenes locekļa nāvi, piemēram, apgādnieka zaudējuma pensija.
 • Ģimenes / bērni – atbalsts naudas vai mantiskā formā (izņemot ar veselības aprūpi saistītos maksājumus) sakarā ar izmaksām, kas saistītas ar grūtniecību, bērna piedzimšanu vai adoptēšanu, bērnu audzināšanu un citu ģimenes locekļu aprūpi. Ietver, piemēram, bērna kopšanas pabalstu, ģimenes valsts pabalstu u. c.
 • Bezdarbs – atbalsts naudas vai mantiskā formā sakarā ar bezdarbu. Piemēram, bezdarbnieka pabalsts, bezdarbnieku profesionālā apmācība u. c.
 • Mājoklis – sociālā palīdzība saistībā ar mājokļa nodrošināšanas izmaksām. Piemēram, nodrošina sociālo māju darbību u. c.
 • Sociālā atstumtība, kas citur nav klasificēta – pabalsti naudas vai mantiskā formā (izņemot veselības aprūpi), kas speciāli paredzēti sociālās atstumtības apkarošanai, kas nav aptverta nevienā citā funkcijā. Piemēram, patvērumu meklētāju izmitināšanas centru, krīzes centru darbības nodrošināšanai, pašvaldības pabalsti bāreņiem dzīves uzsākšanai u.c.
Sociālās aizsardzības izdevumi (ESSPROS)

Sociālās aizsardzības izdevumi tiek iedalīti šādās grupās:

 1. Sociālās aizsardzības pabalsti – valsts vai privātu iestāžu atbalsts naudas vai mantiskā formā mājsaimniecībām un indivīdiem, lai atbrīvotu tos no noteikta veida risku vai vajadzību finansiālā sloga. 
 2. Administratīvās izmaksas – iekļauj pabalstu saņēmēju reģistrācijas izmaksas, iemaksu vākšanu, pabalstu administrēšanu, pārbaudi, pārapdrošināšanu, finansiālo vadību un pārvaldību.
 3. Citi izdevumi – sastāv no dažādiem sociālās aizsardzības shēmu izdevumiem, piemēram, kredītprocentu maksājumi par ilgtermiņa aizņēmumiem no Valsts pensiju speciālā budžeta.