Preses relīze

Par pensiju saņēmēju skaitu un vidējās pensijas apmēru 2006.gadā

Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas datiem aizvadītā gada beigās pensiju saņēma 576,1 tūkst. iedzīvotāju. Salīdzinot ar 2005. gadu, pensionāru skaits samazinājies par 12,7 tūkst. jeb par 2.2%. Pensiju saņēmēju skaita samazināšanās ir novērojama jau kopš 1999.gada, bet sevišķi strauja tā bijusi pēdējos trīs gados - 2004.gadā - par 9,0 tūkst. jeb 1.5%, 2005.gadā - par 9,3 tūkst. jeb 1.6%, 2006. gadā - par 12.7 tūkst jeb 2.2%.


Lielākā daļa (82%) no pensiju saņēmējiem ir vecuma pensionāri. Likumā noteiktais pensionēšanās vecums vīriešiem 2006. gadā bija - 62 gadi, sievietēm - līdz 1. jūlijam - 60,5 gadi, no 1. jūlija - 61 gads. 2006. gada laikā no jauna piešķirtas 11,7 tūkst. vecuma pensijas (sievietēm - 5,0 tūkst., vīriešiem - 6,7 tūkst.), kuru vidējais apmērs bija Ls 114.33. Vīriešiem piešķirtās pensijas apmērs bija augstāks nekā sievietēm (atbilstoši Ls 124.39 un Ls 100.94). No jauna piešķirto vecuma pensiju vidējais apmērs turpināja pieaugt - 2006. gadā, salīdzinot ar 2005. gadu, pirmo reizi piešķirtā pensija vidēji palielinājusies par 19.89 latiem. Tas pamatā skaidrojams ar to, ka pieaugot algām, pieaug iemaksas valsts sociālajā apdrošināšanas budžetā Otra lielākā pensiju saņēmēju grupa ir invalīdi - 66,7 tūkst. Tieši invaliditātes pensiju saņēmēju skaits samazinājies visstraujāk, proti, salīdzinot ar 2005. gadu, invaliditātes pensiju saņēmēju skaits samazinājies par 6,9 tūkst. jeb 9.4%.

Pensiju saņēmēju skaits
(gada beigās; tūkst. cilvēku)

2003

2004

2005

2006

Pensiju saņēmēju
skaita izmaiņas
2006. g. attiecībā pret 2005. g., %

Pensiju saņēmēju skaits, tūkst.1

607.1

598.1

588.8

576.1

- 2.2

Vecuma pensijas

487.9

481.7

475.6

472.1

- 0.7

Invaliditātes pensijas

75.9

74.6

73.6

66.7

- 9.4

Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā2

36.0

34.8

32.9

31.0

- 5.8

Izdienas pensijas

4.9

4.7

4.4

4.1

- 6.8

Pensijas pēc speciāliem lēmumiem

2.4

2.3

2.2

2.1

- 4.5

________________________
1
Neieskaitot Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas uzskaitē esošos pensionārus.
2 Kopējais darba nespējīgo ģimenes locekļu skaits, kuri zaudējuši apgādnieku.

Pērn, salīdzinot ar 2005.gadu, ikmēneša izmaksātās pensijas vidējais apmērs palielinājās un vidēji gadā sasniedza Ls 92.21. 2006.gadā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātās pensijas vidējā apmēra pieaugums (18.3%) pārsniedzis patēriņa cenu vidējo pieaugumu (6.5%). Ikmēneša izmaksātās vecuma pensijas vidējais apmērs aizvadītajā gadā bija par Ls 15.42 lielāks kā 2005.gadā. Mazākais izmaksāto pensiju palielinājums 2006.gadā bijis invaliditātes pensijām - tikai par Ls 6.74.

Izmaksāto valsts pensiju vidējais lielums
(vidēji mēnesī, latos)

2003

2004

2005

2006

Izmaksāto pensiju apmēra izmaiņas 2006. g. attiecībā pret 2005.gadu, %

Sociālās apdrošināšanas aģentūras uzskaitē esošo pensionāru ikmēneša pensiju vidējais lielums1

62.49

68.83

77.95

92.21

18.3

Vecuma pensijas

64.34

70.89

80.53

95.95

19.1

Invaliditātes pensijas

54.64

60.16

66.89

73.63

10.1

Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā2

47.34

51.80

57.40

67.33

17.3

Izdienas pensijas

73.08

78.11

86.95

95.79

10.2

Pensijas pēc speciāliem lēmumiem

89.17

98.88

112.06

125.88

12.3

________________________________
1
Neieskaitot Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas uzskaitē esošos pensionārus.
2 Pensiju kopsumma visiem mirušā apgādnieka apgādībā bijušajiem ģimenes locekļiem.

2006. gadā lielākajai daļai, t.i., 33.9% vecuma pensionāru pensijas apmērs bija no Ls 90.01 līdz Ls100.00. Pensiju lielāku par 100 latiem saņēma 37.9% (2005.gadā tikai 11.1%) vecuma pensionāru. Kā redzams sekojošā tabulā, 2006.gadā turpinājās pozitīvā tendence, kas iezīmējās iepriekšējos gados – samazinās pensionāru skaits, kuri saņem mazās pensijas. Vecuma pensionāru skaits, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 60 latus 2006.gadā, salīdzinot ar 2005.gadu, samazinājies 4 reizes. Pensiju indeksācija 2006.gadā tika veikta divas reizes: aprīlī un oktobrī.

Vecuma pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas vidējā lieluma

2005

2006

Skaits

%

Skaits

%

Kopā

475623

100.0

472140

100.0

Tai skaitā ar piešķirtās ikmēneša pensijas vidējo apmēru (latos):

30.01-40.00

274

0.1

-

-

40.01-50.00

10892

2.3

73

0.0

50.01-60.00

24772

5.2

8522

1.8

60.01-70.00

99162

20.8

17760

3.8

70.01-80.00

201245

42.3

22425

4.7

80.01-90.00

64412

13.5

84547

17.9

90.01-100.00

21956

4.6

160107

33.9

100.01-150.00

35010

7.4

153540

32.5

150.01-200.00

11520

2.4

15133

3.2

200.01-400.00

5339

1.1

8737

1.9

400.01 un vairāk

1041

0.2

1296

0.3

Pēc CSP veiktā apsekojuma datiem par iedzīvotāju ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC 2005.gada apsekojums) Latvijā nabadzības riskam pakļauti ir 19% iedzīvotāju. No pensionāru kopējā skaita tam pakļauti 24%. Ievērojami lielāks nabadzības risks ir starp 65 gadus sasniegušiem un vecākiem vientuļiem pensionāriem - nabadzības riskam pakļauti 45% no to kopējā skaita.

Ja aplūkojam pensionāru izdevumu struktūru, tad tā būtiski atšķiras no kopējās valsts iedzīvotāju izdevumu struktūras. Pēc mājsaimniecības budžeta pētījuma datiem, 2005.gadā gandrīz pusi (43%) no savas pensijas pensionāri tērēja pārtikas iegādei, mājokļa, ūdens, elektroenerģijas, gāzes un citu kurināmo izmaksu segšanai - 19% un veselībai –10%. Latvijas iedzīvotāji pārtikas iegādei tērēja 31%, mājokļa, ūdens, elektroenerģijas, gāzes un citu kurināmo izmaksu segšanai - 12%, veselībai – 4% no kopējiem ieņēmumiem.

Sagatavojusi Dzīves līmeņa statistikas daļa
Tālr.7366847
Kārlis Smudzis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi