Statistikas tabula

Pirktspējas līmenis (PSL), cenu līmeņa indeksi un reālie izdevumi, (EKS2010)

Tabulas kods datubāzē
PPG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Pirktspējas līmenis (PSL)

Pirktspējas līmenis (PSL) (Purchasing Power Standard (PPS)) ir mākslīga kopēja valūtas vienība, ko Eiropas Savienībā izmanto ekonomikas summāro rādītāju apjoma izteikšanai, lai veiktu telpiskus salīdzinājumus, likvidējot cenu atšķirības dalībvalstīs.

"Reālie izdevumi" vai "izdevumi, kas izteikti PSL", raksturo izdevumu kopumu, piemēram, IKP vai faktisko individuālo patēriņu, kas pārrēķināts vienotā, tehniskā valūtā (PSL) ar vienotu cenu līmeni, pielietojot PPP.

Pirktspējas paritāte (PPP)

PPP atspoguļo cenu līmeni dažādās valstīs. PPP ļauj izmērīt valsts ekonomikā lietotās valūtas vērtību, pamatojoties uz preču un pakalpojumu daudzumu, ko var nopirkt par attiecīgās valsts valūtu.

PPP ir telpiskie deflatori un valūtas konvertētāji, kas izlīdzina dažādu valstu cenu līmeņu atšķirības un tādējādi ļauj veikt IKP komponentu apjoma salīdzinājumus. Ja salīdzinājumiem tiek pielietots nominālais valūtas maiņas kurss, valstīm ar augstu cenu līmeni IKP tiek pārvērtēts, pretēji valstīm, kam cenu līmenis ir zems. PPP izmantošana nodrošina to, ka visu valstu IKP novērtējumā ir vienāds cenu līmenis un tādējādi atspoguļo vienīgi atšķirības faktiskajā ekonomikas apjomā.

PPP arī pielieto analizējot relatīvos cenu līmeņus starp valstīm. Konkrētās valsts PPP rāda, cik daudz nacionālās valūtas nepieciešams, lai šai valstī nodrošinātu viena ES eiro pirktspēju.

Cenu līmeņu indeksi PPP aprēķinos.

PPP izmanto arī cenu līmeņu salīdzinājumiem starp dažādām valstīm. Šai nolūkā konkrētās valsts pirktspējas paritāti (PPP) dala ar nominālo valūtas maiņas kursu, iegūstot cenu līmeņu indeksu (PLI). PLI ļauj salīdzināt attiecīgās valsts cenu līmeni ar kādu citu valsti vai valstu grupu, piemēram, ES28.

Ja attiecīgās valsts indekss ir virs 100, tas nozīmē, ka cenas šajā valstī ir virs vidējā ES līmeņa.

Pirktspējas paritātes programma

PSL aprēķinus nodrošina pirktspējas paritātes programma. Programmā ietvertos statistiskos apsekojumus koordinē un vada Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) un Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka jeb saīsināti Pasaules Banka (Apvienoto Nāciju Organizācijas uzdevumā).

Salīdzinājumu programmas rezultātus pasaules mērogā apkopo Pasaules Banka.