Statistikas tabula

Ekonomiski aktīvie un neaktīvie iedzīvotāji un ekonomiskās aktivitātes līmenis pa vecuma grupām un pēc dzimuma pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB260c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji [darbaspēka apsekojums]

Personas, kuras pārskata periodā piedāvā savu darbu materiālo vērtību ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai.

Ekonomiski aktīvos iedzīvotājus veido nodarbinātie un bezdarbnieki (gan reģistrētie Nodarbinātības valsts aģentūrā, gan nereģistrētie), kuri aktīvi meklē darbu.

Latvijas Darbaspēka izlases veida apsekojumā informācija par ekonomisko aktivitāti (tai skaitā nodarbinātību) saskaņā ar metodoloģiju tiek jautāta personām vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Datu starptautiskai salīdzināmībai daļa nodarbinātības rādītāju tiek aprēķināti arī par vecuma grupu 15–64 gadi. Starptautiski vecuma grupa 15–64 gadi ir pieņemta kā darbspējas vecums, ko datu publicēšanai izmanto gan Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat), gan Starptautiskā Darba organizācija (SDO), līdz ar to arī Latvijā galvenie ekonomisko aktivitāti raksturojošie rādītāji ir publicēti par divām vecuma grupām: 15–64 un 15–74.

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji

Personas, kuras nevar pieskaitīt ne pie nodarbinātajiem iedzīvotājiem, ne arī pie aktīvajiem bezdarbniekiem (skolēni, studenti, nestrādājošie pensionāri u.c.).

Ekonomiskās aktivitātes līmenis

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars procentos atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju kopskaitā.