Preses relīze

Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2006.gada 2.cet.

CSP ir apkopojusi nepārtrauktā darbaspēka apsekojuma rezultātus par 2006.gada 2.ceturksni. Nejaušās izlases rezultātā tika atlasītas nedaudz vairāk par 2500 mājsaimniecībām, kurās aptaujāja 3,8 tūkst. cilvēku vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Līdz ar to iegūtie rezultāti par situāciju darba tirgū un iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti aptver šo vecuma grupu. Apsekojumā datu vispārināšanai tiek izmantots aprēķinātais iedzīvotāju skaits 2006.gada sākumā.

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji

Ekonomiski aktīvos iedzīvotājus jeb darbaspēku veido nodarbinātās personas un personas, kas aktīvi meklē darbu.

Vairāk nekā puse (63,8%) iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem bija ekonomiski aktīvi - vīriešu vidū šis rādītājs bija 68,9%, bet sieviešu – 59,4%. 2006.gada 2.ceturksnī ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, salīdzinot ar 2005.gada attiecīgo periodu palielinājies par 2%.

Nodarbinātie iedzīvotāji

Par nodarbinātām tiek uzskatītas visas tās personas, kas pārskata nedēļā vismaz vienu stundu veica kādu darbu par samaksu vai ar mērķi gūt ienākumus, peļņu vai arī saražot produkciju personīgajam patēriņam. Nodarbināto skaitā iekļautas arī personas, kuras pārskata periodā dažādu iemeslu dēļ (atvaļinājums, slimība, darbs maiņās, mācības, bērna kopšanas atvaļinājums līdz 3 mēnešiem) nestrādāja, kaut arī tām bija darbs.

Apsekojuma rezultāti liecina, ka kopumā valstī bija nodarbināti 1071,6 tūkst. cilvēku (59,2% no iedzīvotāju kopskaita vecumā no 15 līdz 74 gadiem). Tikai 3,5% no tiem dažādu iepriekš minēto iemeslu dēļ nestrādāja. Savā lauku saimniecībā, ar mērķi saražot produkciju personiskajam patēriņam, bija nodarbināti 9,5 tūkst. cilvēku (0,9% no nodarbināto kopskaita). Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, 2006.gada 2.ceturksnī palielinājās gan nodarbināto iedzīvotāju skaits (2005.gada 2.ceturksnī tas bija 1028,2 tūkst. cilvēku), gan nodarbināto īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā (2005.gada 2.ceturksnī šis rādītājs bija 56,7%).

2006.gada 2.ceturksnī nodarbināto kopskaitā vīriešu un sieviešu īpatsvars bija vienāds (50%).

No visiem nodarbinātajiem katrs sestais (16,3%) strādāja tirdzniecībā, katrs septītais (15%) - apstrādes rūpniecībā, katrs astotais (12,7%) - lauksaimniecībā, medniecībā un mežsaimniecībā, katrs vienpadsmitais (9,1%) strādāja transporta un sakaru nozarē, katrs divpadsmitais (8,6%) – būvniecībā, nedaudz mazāk (8,4%) strādāja valsts pārvaldē un aizsardzībā, obligātajā sociālajā apdrošināšanā, 7,6% - izglītības jomā, 5,3% nodarbināto strādāja operāciju ar nekustamo īpašumu, nomas, datorpakalpojumu, zinātnes un citu komercpakalpojumu jomā, 4,4% bija nodarbināti veselības un sociālas aprūpes sfērā.

Likumā paredzētais nedēļas darba laiks ir 40 stundas. Apsekojuma dati liecina, ka 53,7% nodarbināto strādāja likumdošanā noteiktās 40 stundas nedēļā, sestā daļa (16,5%) strādāja mazāk par 40 stundām nedēļā (pārsvarā tās bija sievietes), bet ceturtā daļa (26,4%) - vairāk par oficiālo darba nedēļu (savukārt šajā grupā lielākā daļa bija vīrieši). Pavisam valstī nepilnu darba laiku strādājošo (t.i., parasti strādā mazāk par 40 stundām nedēļā, izņemot tos, kuri paši uzskata sevi par pilnu darba laiku nodarbinātiem, neatkarīgi no nostrādāto stundu skaita) bija 71,2tūkst. cilvēku. Gandrīz trešdaļa (32,4%) no tiem bija spiesti strādāt īsākas darba stundas, jonevarēja atrast darbu pilnai darba dienai, piektdaļa (19,1%) nodarbināto nemaz negribēja strādāt darbu ar pilnu darba laiku, nedaudz mazāk nodarbināto (18,5%) darba dienas ilgumu ietekmēja dažādi personiski vai ģimenes apstākļi (vajadzēja pieskatīt bērnus, aprūpējamu pieaugušo u.c.), katrs septītais (14,6%) nodarbinātais papildus vēl mācījās, tādēļ nevarēja veikt darbu ar pilnu slodzi.

Pašreizējos ekonomiskos apstākļos visai bieži vienā darba vietā nopelnītā samaksa nav pietiekama, tādēļ iedzīvotāji meklē iespēju papildināt savus ienākumus, strādājot vēl kādu darbu. Aptaujas rezultāti liecina, ka 2006.gada 2.ceturksnī 59,2 tūkst. cilvēku (5,5% no nodarbināto kopskaita) bija papilddarbs. Taču iespējams, ka to skaits bija lielāks, jo ne katrs aptaujātais vēlas atklāt savu papildienākumu avotu un sfēru, kurā darbojoties tie iegūti.

Iedzīvotājiem iztikas līdzekļi parasti veidojas no dažādiem ienākumu veidiem, tādēļ apsekojuma laikā respondenti bieži uzrādīja vairākus ienākumu avotus. Apkopotie rezultāti liecina, ka būtiskākie no tiem: nedaudz vairāk kā pusei (54,1%) tā bija darba samaksa, gandrīz trešdaļai (31,8%) iedzīvotāju atbalstu sniedza radi, draugi vai ģimenes locekļi, 23,2% iedzīvotāju saņēma pensiju, septītā daļa (14,6%) saņēma kādu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātajiem pabalstiem (bezdarbnieku, maternitātes, slimības, apbedīšanas).

Katram desmitajam (10,5%) darba ņēmējam pamatdarba vietā saņemtās neto (pēcnodokļu) darba algas lielums bija līdz 81 latam mēnesī, katram sestajam (16,8%) 81,01-100,00 lati, katrs piektais (22,2%) algotu darbu strādājošais saņēma algu 100,01-150,00 latu robežās, nedaudz mazāk (19,7%) 150,01-200,00 latu robežās, sestdaļa (16,4%) darba ņēmēju saņēma algu 200,01-300,00 latu robežās, katrs piecpadsmitais (6,8%) darba ņēmējs saņēma algu 300,01-500,00 latu robežās, 2,3% darba ņēmēju saņēma algu 500,01-1000,00 latu robežās, savukārt, tikai neliels skaits (0,4%) saņēma algu virs 1000 latiem. Darba alga netika aprēķināta (sakarā ar bezalgas, grūtniecības, dzemdību atvaļinājumu vai arī darbs uzsākts nesen u.tml.) vai aprēķināta, bet netika izmaksāta 3,5% darba ņēmēju. Diemžēl daļa (1,6%) algotu darbu strādājošo darba samaksas lielumu atteicās izpaust.

Darba meklētāji

Par darba meklētājiem uzskatāmas personas vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pārskata nedēļā nekur nestrādāja un nebija pagaidu prombūtnē no darba (atvaļinājums, slimība, bērna kopšanas atvaļinājums līdz 3 mēnešiem u.c.), pēdējo četru nedēļu laikā aktīvi meklēja darbu un darba atrašanas gadījumā bija gatavas tuvāko divu nedēļu laikā sākt strādāt. Turklāt minētās personas varēja būt vai arī nebūt reģistrētas Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Apsekojuma rezultāti liecina, ka 2006.gada 2.ceturksnī Latvijā bija 83,3 tūkst. darba meklētāju jeb 7,2% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (nodarbinātajiem un darba meklētājiem). Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, 2006.gada 2.ceturksnī samazinājies gan darba meklētāju skaits (2005.gada 2.ceturksnī tas bija 104,2 tūkst. cilvēku), gan darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā (2005.gada 2.ceturksnī šis rādītājs bija 9,2%). Darba meklētāju – vīriešu īpatsvars ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī 2006.gada 2.ceturksnī bija augstāks nekā sievietēm (attiecīgi ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā), veidojot 8,2% un 6,2%. Gandrīz trešā daļa (30%) bija ilgstošie darba meklētāji.

Divām piektdaļām (42,2%) darba meklētāju bija iepriekšējā darba pieredze. Jāatzīmē, ka apsekojumā saskaņā ar starptautisko metodoloģiju, ja darba meklētājs pārtraucis strādāt ilgāk nekā pirms astoņiem gadiem, tad viņa iepriekšējā nodarbinātība netiek uzskatīta par darba pieredzi.

Kā galvenais bezdarba iemesls tika minēta atbrīvošana no darba sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu (25,1%), šo iemeslu uzrādīja 21,2% vīriešu un 30,5% sieviešu. Gandrīz trešdaļai (29,8%) vīriešu un katrai sestajai (15,8%) sievietei saskaņā ar līgumu darbs bija paredzēts uz noteiktu laiku. Dažādu personisku vai ģimenes apstākļu dēļ no darba aizgāja 15,6% vīriešu un 20,6% sieviešu.

Meklējot darbu, parasti tiek izmantoti vairāki veidi. Aptaujāto atbildes liecina, ka 2006.gada 2.ceturksnī nedaudz vairāk nekā četras piektdaļas darba meklētāju iztaujāja radiniekus, draugus, arodbiedrībasutt., četras piektdaļas interesentu pētīja darba piedāvājumus presē vai Internetā, divas trešdaļas darba meklējumos devās tieši pie darba devējiem, gandrīz divas piektdaļas darba meklētāju kontaktējās ar Nodarbinātības valsts aģentūru, katrs piektais darba meklētājs ievietoja sludinājumus vai atbildēja uz darba piedāvājumiem presē, nedaudz mazāk darba meklētāju izgāja testēšanu, interviju vai kārtoja eksāmenu, katrs septītais darba meklētājs ievietoja sludinājumus vai atbildēja uz darba piedāvājumiem Internetā.

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji

Bez nodarbinātajiem un darba meklētājiem ir daļa iedzīvotāju, kas netiek uzskatīti par darbaspēku - tie ir ekonomiski neaktīvi. 2006.gada 2.ceturksnī ekonomiski neaktīvi bija 654,6 tūkst. cilvēku, un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu (2005.gada 2.ceturksnī rādītājs bija 680,7 tūkst.), to skaits ir samazinājies par 3,8%. 2006.gada 2.ceturksnī divas piektdaļas (40,7%) no tiem veidoja pensionāri, gandrīz trešo daļu (30%) - skolnieki un studenti, kas mācījās dienas nodaļā un pārskata nedēļā nestrādāja, katrs vienpadsmitais (9,1%) no ekonomiski neaktīvajiem sevi uzskatīja par mājsaimnieku/-ci, bet ilgstoši slimojoši iedzīvotāji vai invalīdi bija 7% no ekonomiski neaktīvajiem iedzīvotājiem.

Īpaša uzmanība šajā grupā jāpievērš personām, kas ir potenciālie darba meklētāji, bet kuri ir zaudējuši cerības atrast darbu vai arī nezina, kur un kā to meklēt. Apsekojuma rezultāti liecina, ka 2006.gada 2.ceturksnī valstī tādu cilvēku, kas ir zaudējuši cerības atrast darbu, bija 29,2 tūkst., tas ir 4,5 % no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita. To skaits, salīdzinot ar 2005.gada 2.ceturksni, ir samazinājies par 9,5 tūkst.

 

Sagatavojusi Nodarbinātības statistikas daļa
Tālr. 7366886
Zaiga Priede

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi