Preses relīze

Par mājokļa uzturēšanas izdevumu ietekmi uz mājsaimniecības finansiālo situāciju

Centrālās statistikas pārvaldes Kopienas statistikas ietvaros veiktā 2009.gada apsekojuma dati par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) ļauj gūt ieskatu, kādu ietekmi uz mājsaimniecību finansiālo situāciju atstāj mājokļa uzturēšanas izdevumi.

Izdevumi mājoklim pēdējo piecu gadu laikā gandrīz ir dubultojušies, un vidēji mēnesī katra mājsaimniecība 2009.gadā šiem mērķiem tērēja Ls 87. Ja šo izdevumu īpatsvaram kopš 2005.gada bija tendence samazināties, tad 2009.gadā tas ir nedaudz palielinājies un sasniedza 13.4% no mājsaimniecības rīcībā esošajiem ienākumiem (2008.gadā 13.1%).

Ievērojami smagāku mājokļa izdevumu nastu izjūt trūcīgās mājsaimniecības. Zemākajai - 1.kvintiļu grupai piederošās mājsaimniecības mājokļa izmaksu segšanai 2009.gadā tērēja 29% no to rīcībā esošā ienākuma, savukārt augstākajai – 5.kvintiļu grupai piederošajās mājsaimniecībās – nepilnus 9%.

2009.gadā ievērojami ir pieaudzis to mājsaimniecību īpatsvars, kurām ar mājokli saistītie izdevumi sagādā nopietnas finansiālas problēmas. To mājsaimniecību īpatsvars, kurām šādi maksājumi ir ļoti apgrūtinoši, ir pieaudzis no 28% 2008.gadā līdz 35% 2009.gadā. Situācija ir līdzīga tai, kāda tā bija 2005.gadā, kad mājokļa izdevumus kā ļoti apgrūtinošus raksturoja 36% mājsaimniecību. Pirmās kvintiles mājsaimniecībās atbildi, ka ar mājokli saistītie izdevumi ir ļoti apgrūtinoši, 2009.gadā sniedza puse (50.4%) respondentu (2008.gadā 46%).

EU-SILC 2009.gada apsekojuma dati liecina, ka parādi par komunālo pakalpojumu rēķiniem (pēdējo 12 mēnešu laikā) bija 17% mājsaimniecību (2008.gadā 11%). Vairāk šāda veida parādu ir nepilnās ģimenes, kurās viens no pieaugušajiem audzina bērnus, kā arī pāriem ar bērniem.

Nabadzības riskam visvairāk pakļautajās vienas personas mājsaimniecībās, kurās dzīvo 65 gadi un vecākas personas, parādu apjoms bija visai zems. Mājokļa maksājumu savlaicīga nokārtošana nostāda tās smagā finansiālā situācijā, jo gandrīz puse (45%) šo mājsaimniecību mājokļa izdevumus raksturoja kā ļoti apgrūtinošus.

Kopējais mājsaimniecību skaits, kurām pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijuši parādi par komunālajiem maksājumiem, saskaņā ar EU-SILC 2009.gada apsekojuma datiem sasniedz 145 tūkstošus, kas ir 1.5 reizes vairāk nekā gadu iepriekš.

 

Sagatavojusi Mājsaimniecību budžetu statistikas daļa
Intars Abražuns
tālr. 67366996

 

Metodoloģiskie paskaidrojumi

EU-SILC 2009.gada apsekojums tika veikts aprīlī-jūlijā

Ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi apjomā tiek iekļauti sekojoši:
- hipotekāro kredītu procentu maksājumi (tikai īpašniekiem);
- īre par mājokļa izmantošanu (tikai īrniekiem);
- īpašuma nodoklis par mājokli (tikai īpašniekiem);
- apkure, elektrība, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana u.c. ar mājokli saistītie maksājumi;
- mājokļa tekošā remonta un regulārās uzturēšanas izdevumi;
- mājokļa (nevis mantas) apdrošināšanas izmaksas (ja tādus maksā).

Komunālie pakalpojumi ietver maksājumus par ūdeni, gāzi, elektrību un apkuri. Šeit tiek iekļauti arī maksājumi par atkritumu savākšanu. Pie komunālajiem pakalpojumiem netiek skaitīti telefona rēķini.

Kvintile - viena piektā daļa no mājsaimniecību skaita, kuras sagrupētas pieaugošā secībā pēc to rīcībā esošā naudas ienākuma uz vienu mājsaimniecības locekli.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi