Galvenie rādītāji

Mājsaimniecību patēriņa izdevumi

2016. gadā mājsaimniecību patēriņa izdevumi vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī bija 333 eiro, kas ir par 17 eiro jeb 5,4 % vairāk nekā 2015. gadā. Salīdzināmajās cenās, ņemot vērā patēriņa cenu pieaugumu par 0,1 %, patēriņa izdevumi palielinājušies par 5,3 %.

Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra lielā mērā raksturo iedzīvotāju materiālo labklājību. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, arī 2016. gadā galvenās patēriņa izdevumu prioritātes palika nemainīgas: pārtika (26,2 %), mājokļa komunālie pakalpojumi (15,3 %) un transports (13,9 %).

Patēriņa izdevumi (termina skaidrojums)

Preču un pakalpojumu vērtība (naudā un natūrā), kas izlietoti personīgo vajadzību apmierināšanai.

Saskaņā ar starptautisko Individuālā patēriņa veidu klasifikāciju Mājsaimniecību budžeta apsekojumam (ECOICOP/HBS) patēriņa izdevumi tiek sadalīti 12 grupās pēc to funkcionālās nozīmes. Dati tiek sniegti kopā naudā un natūrā. 

Patēriņa izdevumu 4. grupā "Mājoklis, ūdens, elektroenerģija, gāze un cits kurināmais" nacionālajā līmenī netiek iekļauta nosacītā īre, t. i., īpašnieka apdzīvotā mājokļa nosacīti aprēķinātā īres maksa.

Patēriņa izdevumos netiek ieskaitīti privātai uzņēmējdarbībai paredzētie un investīciju rakstura izdevumi, kā arī izdevumi, kas saistīti ar kredītu atmaksu un to apkalpošanu.

Patēriņa izdevumi tiek apkopoti naudā un natūrā attiecīgā gada cenās. Patēriņa izdevumi natūrā ietver pārtikas produktus, ko mājsaimniecība izaudzē savā piemājas dārzā vai iegūst no pašsagādēm, saņem bez maksas no citām mājsaimniecībām vai no darba devēja, kā arī pašsagādātu malku. Izdevumi natūrā tiek novērtēti tirgus cenās. Arī no darba devēja un vietējās pašvaldības bez maksas saņemtie vai daļēji apmaksātie pakalpojumi tiek pieskaitīti patēriņa izdevumiem natūrā.

Atpakaļ uz tēmu