Preses relīze

Par mājokļa uzturēšanas izdevumiem 2010. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes 2010.gada apsekojuma „Kopienas statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem1 (saīsināti no angļu valodas – EU-SILC)” dati liecina, ka mājokļa uzturēšanas izdevumi2 attiecībā pret rīcībā esošajiem ienākumiem ir pieauguši no 14% 2009.gadā līdz vairāk nekā 15% 2010.gadā.

Kopējie mājokļa uzturēšanas izdevumi vidēji mēnesī un to īpatsvars mājsaimniecību rīcībā esošajā naudas ienākumā 2005.-2010.gadā

Mājokļa uzturēšanas izdevumi ir sarukuši no Ls 90 uz vienu mājsaimniecību mēnesī 2009.gadā līdz Ls 85 2010.gadā. Tomēr jāņem vērā, ka EU-SILC apsekojumā tika noskaidroti faktiski veiktie maksājumi un tie neietvēra īres un komunālo maksājumu parādus.

Ievērojami smagāku mājokļa izdevumu nastu izjūt mājsaimniecības ar zemākajiem ienākumiem (1.kvintile3). Šīs mājsaimniecības mājokļa izmaksu segšanai 2010.gadā tērēja 30% no to rīcībā esošā ienākuma, savukārt mājsaimniecības ar augstākajiem ienākumiem (5.kvintile) – 11%. Pirmās kvintiles mājsaimniecībām pielīdzināmu mājokļa izmaksu slogu nesa arī 65 gadi un vecāki vientuļie iedzīvotāji, kuri šiem mērķiem tērē 29% no saviem rīcībā esošajiem ienākumiem. Ceturto daļu (25%) no saviem rīcībā esošajiem ienākumiem tērē mājsaimniecības, kas sastāv no viena pieaugušā ar bērniem līdz 17 gadu vecumam. Faktiski apmaksājamo mājokļa izmaksu apjoms šim mājsaimniecībām ir daudz lielāks, jo 39% šādu nepilno ģimeņu naudas trūkuma dēļ ir bijušas parādā par komunālo pakalpojumu rēķiniem4.

2010.gadā ievērojami ir pieaudzis to mājsaimniecību īpatsvars, kurām ar mājokli saistītie izdevumi sagādā nopietnas finansiālas problēmas. To mājsaimniecību īpatsvars, kurām šādi maksājumi ir ļoti apgrūtinoši, ir pieaudzis no 35% 2009.gadā līdz 41% 2010.gadā. Tik augsts mājokļa izdevumu slogs nav novērots kopš EU-SILC apsekojuma uzsākšanas 2005.gadā. Kopumā 86% mājsaimniecību (gadu iepriekš 84%) atbildēja, ka ar mājokli saistītie izdevumi tām ir ļoti apgrūtinoši vai nedaudz apgrūtinoši.

Pirmās kvintiles mājsaimniecībās atbildi, ka ar mājokli saistītie izdevumi ir ļoti apgrūtinoši, 2010.gadā sniedza 60% respondentu (2009.gadā 50%).

Atbilžu sadalījums 2010.gadā uz jautājumu "Vai kopējie ar mājokli saistītie izdevumi Jūsu mājsaimniecībai sagādā finansiālas grūtības?" kvintilēs (procentos)

Neskatoties uz pašvaldību sniegto materiālo palīdzību, vispārējas iedzīvotāju ienākumu samazināšanās apstākļos parādu apjoms par komunālo pakalpojumu rēķiniem turpināja pieaugt. To apliecina arī EU-SILC apsekojuma dati. Mājsaimniecību īpatsvars, kurām ir parādi par komunālo pakalpojumu rēķiniem pēdējo 12 mēnešu laikā sasniedza 22% (2009.gadā 17%). Vairāk šāda veida parādu ir nepilnās ģimenes, kurās viens no pieaugušajiem audzina bērnus, kā arī pāriem ar bērniem.

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras pēdējo 12 mēnešu laikā naudas trūkuma dēļ ir bijušas parādā par komunālo pakalpojumu rēķiniem (procentos)

2010.gadā ir pieaudzis parādsaistību apjoms mājsaimniecībās, kurās viens pieaugušais audzina bērnu (no 31% līdz 39%), kā arī vienas personas mājsaimniecībām vecumā līdz 65 gadiem (attiecīgi no 22% līdz 27%).

Kopējais mājsaimniecību skaits, kurām pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijuši parādi par komunālajiem maksājumiem, saskaņā ar EU-SILC 2010.gada apsekojuma datiem sasniedz 188 tūkstošus, kas ir par 28% vairāk nekā gadu iepriekš.

Sagatavojis Sociālās statistikas departaments
tālr. 67366908
Edmunds Vaskis


Metodoloģiskie paskaidrojumi

1 Apsekojums tika veikts no 2010.gada marta līdz jūlijam, apsekojot 6,3 tūkstoši mājsaimniecību, un visi jautājumi par mājokļa uzturēšanas izdevumiem tika vaicāti, ņemot vērā apkures sezonalitāti.

2 EU-SILC apsekojumā ar mājokļa uzturēšanu saistīto izdevumu apjomā tiek iekļauti sekojoši izdevumi:
- hipotekārā kredīta procentu maksājumi (tikai īpašniekiem);
- īre par mājokļa izmantošanu (tikai īrniekiem);
- īpašuma nodoklis par mājokli (tikai īpašniekiem);
- apkure, elektrība, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana u.c. ar mājokli saistītie maksājumi;
- mājokļa tekošā remonta un regulārās uzturēšanas izdevumi;
- mājokļa (nevis mantas) apdrošināšanas izmaksas (ja tādus maksā).

3 Kvintile – viena piektā daļa no mājsaimniecību skaita, kuras sagrupētas pieaugošā secībā pēc to rīcībā esošā naudas ienākuma uz vienu mājsaimniecības locekli.

4 Komunālie pakalpojumi ietver maksājumus par ūdeni, gāzi, elektrību un apkuri. Šeit tiek iekļauti arī maksājumi par atkritumu savākšanu. Pie komunālajiem pakalpojumiem netiek skaitīti telefona rēķini.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi