Preses relīze

Par mājokļa uzturēšanas izdevumiem un to ietekmi uz mājsaimniecības finansiālo situāciju 2007. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes 2007. gadā veiktā Kopienas statistikas apsekojuma par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) dati[1] liecina, ka mājokļa izmaksas[2] vidēji valstī sasniedza Ls 60 uz vienu mājsaimniecību mēnesī un salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tās pieaugušas par 24%. Laukos mājokļa izmaksas ir sadārdzinājušās straujāk nekā pilsētās.

Kopējie ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi (Ls, vidēji uz mājsaimniecību mēnesī)

 

Latvija

Pilsētas

Rīga

Lauki

2005. gads

44.39

49.76

54.99

31.46

2006. gads

48.72

54.61

59.45

35.97

2007. gads

60.20

65.83

69.60

46.52

2007. gads, procentos pret 2006. gadu

124

121

117

129

Mājsaimniecību mājokļa izmaksu slogs ir visai atšķirīgs dažāda tipa mājsaimniecībās.

Mājsaimniecībām ar zemu ienākumu līmeni ir ievērojami grūtāk veikt šos maksājumus.

Kaut arī trūcīgākajai (pirmajai) kvintilei piederošās mājsaimniecības par mājokli maksā mazāk nekā citas, tām izdevumu īpatsvars mājokļa uzturēšanai sasniedz 28% no to rīcībā esošā ienākuma. Procentuāli šis īpatsvars ir ievērojami lielāks nekā citās kvintiļu grupās un nevar neradīt finansiālu spriedzi trūcīgāko mājsaimniecību budžetos. Ievērojamu mājokļa izmaksu slogu izjūt vienas personas mājsaimniecības, kurām šie izdevumi sasniedz 27% no to rīcībā esošā ienākuma, kā arī mājsaimniecībās, kas sastāv no viena pieaugušā ar bērniem līdz 17 gadu vecumam (nepilnā ģimene) – 21%. Sevišķi augsts mājokļa izdevumu īpatsvars ir 65 gadu un vecākiem vientuļajiem pensionāriem, kuriem šīs izmaksas sasniedz pat 33% no to rīcībā esošā ienākuma.

Kā liecina apsekojuma dati, 2007. gadā gandrīz trešajai daļai (29%) mājsaimniecību kopējie ar mājokli saistītie izdevumi sagādāja finansiālas grūtības, kuras tika raksturotas kā “ļoti apgrūtinošas”.

Laika periodā no 2005. - 2007. gadam samazinājās mājsaimniecību īpatsvars, kurām ar mājokli saistītie izdevumi bija “ļoti apgrūtinoši” (no 36% līdz 29%). Daļēji tam pamatā bija straujais ienākumu pieaugums. Neraugoties uz šo pozitīvo tendenci, trūcīgākās mājsaimniecības (1. un 2. kvintiles mājsaimniecības) krietni vairāk izjūt ar mājokli saistīto izdevumu slogu (attiecīgi 46% un 41%). Starp pārējiem Latvijas reģioniem visvairāk ar mājokli saistīto izdevumu apgrūtinājumu izjūt Latgalē dzīvojošās mājsaimniecības, no kurām 41% raksturo mājokļa izdevumus kā “ļoti apgrūtinošus”, bet Rīgā šādi ar mājokli saistītos izdevumus raksturo viena ceturtā daļa (24%) mājsaimniecību.

Salīdzinot ar pārējiem Latvijas iedzīvotājiem, pensionāriem ir visgrūtāk segt mājokļa izdevumus. 2007. gadā 50% pensionāru mājsaimniecības šo izdevumu segšanu raksturoja kā “ļoti apgrūtinošus”. Ar grūtībām segt mājokļu izdevumus saskaras arī cilvēki, kas dzīvo vieni, un daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem. 40% vienas personas mājsaimniecību un 35% daudzbērnu mājsaimniecību apgalvoja, ka ar mājokli saistītie izdevumi tām ir “ļoti apgrūtinoši”. Labākā situācijā ir iedzīvotāji darbspējīgā vecumā, kā arī mājsaimniecības, kurās ir abi vecāki ar 1 vai 2 bērniem.

Saskaņā ar apsekojuma datiem 2007. gadā gandrīz katrai desmitajai (8.9%) mājsaimniecībai (2006. gadā - 12.6%) pēdējo 12 mēnešu laikā naudas trūkuma dēļ ir bijis parāds par komunālajiem rēķiniem[4]. Ievērojami lielāks mājsaimniecību īpatsvars ar nenokārtotiem maksājumiem ir mājsaimniecībām ar 3 un vairāk bērniem (18%) un mājsaimniecībām, kuras sastāv no viena pieaugušā ar bērniem jeb nepilnām ģimenēm (17%).

[1] EU-SILC 2007.gada apsekojumā dati par mājokļa apstākļiem tika apkopoti uz apsekojuma veikšanas brīdi, bet dati par ienākumiem par iepriekšējo 2006. gadu. 2007. gada apsekojumā tika aptaujāta 4471 mājsaimniecība.

[2] Ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi ir sekojoši:

- īpašniekiem: hipotekārie maksājumi, mājokļa apdrošināšanas izmaksas, nekustamā īpašuma un zemes nodoklis, komunālie pakalpojumi, mājokļa tekošā remonta un regulārās uzturēšanas izdevumi, atkritumu izvešana, citi ar mājokli saistītie maksājumi (lifts, kāpņu telpas izgaismošana u.tml);

- īrniekiem: maksa par mājokļa īri, komunālie pakalpojumi, atkritumu izvešana, mājokļa tekošā remonta un uzturēšanas izdevumi, citi ar mājokli saistītie maksājumi.

Mājokļa izdevumos tiek iekļauti tikai tie maksājumi, kurus nepieciešams nomaksāt, lai nodrošinātu tiesības dzīvot mājoklī. Netiek iekļauti izdevumi, ko mājsaimniecība sedz, lai nodrošinātu sev papildus ērtības (piemēram, abonementa maksu par kabeļtelevīziju, telefona rēķinus u.c.).

[3] Kvintile - viena piektā daļa no apsekoto mājsaimniecību skaita, kuras sagrupētas pieaugošā secībā pēc to rīcībā esošā naudas ienākuma uz vienu mājsaimniecības locekli.

[4] Komunālie pakalpojumi ietver maksājumus par ūdeni, gāzi, elektrību un apkuri.

Sagatavojusi Mājsaimniecību budžetu statistikas daļa
Tālr. 67366998
Lidija Spārīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi