Preses relīze

Par aktualitātēm izglītības statistikā 2010./2011. mācību gadā

Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi tās rīcībā esošo informāciju par profesionālās izglītības iestāžu un augstskolu un koledžu darbu, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par vispārizglītojošajām skolām 2010./2011. mācību gadā.

Latvijā tradicionāli augsts ir skolēnu un studentu īpatsvars, 2010./2011. mācību gadā tas veidoja – 86.7%*. Tomēr jāatzīmē, ka pēdējo sešu gadu laikā izglītībā iesaistīto personu skaits samazinās.

Izglītībā iesaistīto skolēnu un studentu īpatsvars
(procentos no iedzīvotājiem vecuma grupā no 7-23 gadiem)

Gads

Skolēnu un studentu īpatsvars

no iedzīvotājiem vecuma grupā 7-23 gadi (procentos)

2005

91.8

2006

90.4

2007

89.7

2008

89.5

2009

87.6

2010

86.7*

Pēdējos gados ir samazinājies gan skolēnu skaits vispārizglītojošās skolās, gan pedagoģisko darbinieku skaits (ieskaitot darba savienotājus). Šajā mācību gadā skolā strādā 28.8 tūkst. pedagoģisko darbinieku, kas ir par 0.6 tūkst.  vairāk  nekā  iepriekšējā, lai gan salīdzinot ar 2005./2006.mācību gadu pedagoģisko darbinieku skaits ir samazinājies par 5.6 tūkst.

Skolēnu un pedagoģisko darbinieku skaits vispārizglītojošās skolās (mācību gada sākumā; tūkst.)

Gadu no gada samazinās to skolēnu skaits, kuri apgūst pamatizglītības mācību programmas (1.-9.klase). Pēdējos sešos gados skolēnu skaits pamatizglītībā sarucis par 53.0 tūkst. un šajā mācību gadā tas veidoja 174.7 tūkst.

Izglītības un zinātnes ministrija pēdējos divos gados ir veikusi izglītības iestāžu reorganizāciju, kā rezultātā 2010./2011. mācību gadā strauji ir samazinājies arī vispārizglītojošo skolu skaits.

Vispārizglītojošo skolu skaits (mācību gada sākumā)

2010./2011. mācību gadā  vidējo profesionālo izglītību apgūst 35.8 tūkst. audzēkņu 83 izglītības iestādēs. Arī profesionālajā izglītība vērojama līdzīga situācija. Pašreizējā mācību gadā salīdzinot ar iepriekšējo ir samazinājies gan profesionālo izglītības iestāžu skaits (par divām), gan audzēkņu skaits (par 893). Kopš 2008./2009.mācību gada profesionālo izglītības iestāžu skaits ir sarucis par deviņām iestādēm.

Audzēkņu un pedagoģisko darbinieku skaits profesionālās izglītības iestādēs
(mācību gada sākumā; tūkst.)

Augstāko izglītību Latvijā var iegūt 58 augstskolās un koledžās. Latvijā jau piekto gadu pēc kārtas turpinās augstskolās studējošo skaita samazināšanās.

Studentu un akadēmiskā personāla skaits (mācību gada sākumā; tūkst.)

Tā kā vislielākais uzņemto studentu skaits bija laika periodā no 2004. – 2006. gadam, tad ir palielinājies 2010.gadā augstāko mācību iestādi ar akadēmisko grādu vai kvalifikāciju beigušo skaits, t.i. 26.5 tūkst. studentu, kas ir par 538 absolventiem vairāk nekā 2009.gadā.

2010./2011. mācību gadā par budžeta līdzekļiem augstāko izglītību apguva 34.1% no studējošā kopskaita, par personīgajiem līdzekļiem – 65.9%. 90-to gadu beigās iezīmējusies tendence, kad sāka samazināties par budžeta līdzekļiem studējošo skaits, ir mainījusies. Pēdējos gados palielinās to studentu skaits, kuri studē par budžeta līdzekļiem.

Studentu skaits augstskolās un koledžās sadalījumā pēc mācību maksas finansējuma veida
(mācību gada sākumā; procentos)

* Iepriekšējie dati

 

Sagatavojusi Kultūras, izglītības, zinātnes un
veselības statistikas daļa
Anita Švarckopfa
Tālr. 67366648

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi