Preses relīze

Par apsekojuma “Arodmācība uzņēmumos” rezultātiem

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2006.gada oktobrī veiktā apsekojuma “Arodmācība uzņēmumos” dati liecina, ka darbinieku arodmācība1 2005.gadā tika organizēta nedaudz vairāk par trešdaļu (36%) Latvijas uzņēmumu. Minētais apsekojums ir otrais šāda veida apsekojums Latvijā (pirmais tika veikts 2000.gadā), kurš tika organizēts, pamatojoties uz vienotu Eiropas Kopienu statistikas biroja (Eurostat) izstrādātu metodoloģiju. Latvijā apsekojumā piedalījās 3681 uzņēmums jeb 93,5% no izlasē iekļautajiem.

Apsekojuma dati liecina, ka darbinieku arodmācība regulāri tika organizēta lielajos uzņēmumos (ar darbinieku skaitu 250 un vairāk – 85% uzņēmumu), kuriem ir personāla attīstības plāni, mācību centri un finansiālas iespējas organizēt arodmācības, un tikai mazāk par trešdaļu uzņēmumos ar salīdzinoši nelielu darbinieku (10-49) skaitu.

Uzņēmumi, kuros tika organizēta darbinieku arodmācība,
sadalījumā pēc strādājošo skaita 1999. un 2005. gadā
(procentos no kopējā uzņēmumu skaita)

Salīdzinot ar iepriekšējā apsekojuma datiem, var secināt, ka uzņēmumi samazinājuši aktivitātes arodmācību organizēšanā. Jaz 1999.gadā darbinieku arodmācību organizēja 53% Latvijas uzņēmumu, tad 2005.gadā – 36%.

Ievērojami vairāk par darbinieku apmācību rūpējas uzņēmumos, kas nodarbojas ar finansu starpniecību, savukārt visretāk - viesnīcu un restorānu nozarē.


Uzņēmumi, kuros tika organizēta darbinieku arodmācība,
sadalījumā pa ekonomiskās darbības veidiem 2005.g.
(procentos no kopējā uzņēmumu skaita)

Arodmācībai uzņēmumi izvēlas dažādas apmācību formas. Tās nosacīti var sadalīt arodmācību kursos2 un citās arodmācību formās3 (apmācība darba procesā, apmācība, izmantojot darba maiņu u.c.). Latvijā arodmācību kursi tiek nodrošināti 30% no uzņēmumu kopējā skaita (1999.gadā – 26%), citas arodmācību formas – 27% uzņēmumu. Populārākā no tām ir organizēta konferenču, semināru, tirdzniecības gadatirgu un lekciju apmeklēšana. Uzņēmumi vairāk izmanto iespējas piedalīties ārējos, nevis iekšējos, arodmācību kursos. Kursus, kurus organizē citi uzņēmumi/organizācijas, 2005.g. izmantoja 29% no kopējā uzņēmumu skaita, bet arodmācību, ko organizē pašā uzņēmumā, attiecīgi 6,7%.

Minētajā apsekojumā pirmo reizi tika pētīta sākotnējā arodmācība4 uzņēmumos un iegūtie dati liecina, ka sākotnējā arodmācībā piedalījās 1,8% no darbinieku kopskaita .

Kā liecina apsekojumā iegūtie dati, arodmācību kursos 2005.gadā faktiski piedalījās 15% no kopējā darbinieku skaita uzņēmumos, kas ir par 10 procentu punktiem mazāk nekā 1999.gadā. Pētījuma rezultāti neuzrāda būtiskas atšķirības piedalīšanās ziņā starp vīriešiem un sievietēm. Arodmācību dalībnieku īpatsvars ievērojami lielāks ir lielajos uzņēmumos - 24% dalībnieku uzņēmumos ar strādājošo skaitu lielāku par 250 un 8% mazajos uzņēmumos ar strādājošo skaitu 10-49.

 

Darbinieku īpatsvars, kuri piedalījās arodmācības kursos,
sadalījumā pa ekonomiskās darbības veidiem 2005.g.
(procentos no darbinieku skaita uzņēmumos)

Lielākais arodmācību kursu apmeklētāju īpatsvars bija jaunākā vecuma grupā (jaunāki par 25 gadiem) – 16% no kopējā strādājošo skaita, salīdzinot ar 8% vecuma grupā 55 gadi un vairāk.

Arodmācību kursu dalībnieki apmācībā pavadīja vidēji 26 stundas, rēķinot uz visiem kursu apmeklētājiem. Nav būtisku atšķirību starp vīriešiem un sievietēm šajā jomā. Salīdzinoši ilgāku laiku kursos pavada mazo uzņēmumu darbinieki (vidēji 30 stundas).

Tiešās izmaksas darbinieku arodmācību kursu organizācijai vienam dalībniekam sasniedza LVL 67. Vismazākās tās bija mazajos uzņēmumos – LVL 50.

____________________________________
1 Arodmācība uzņēmumos ir mācību pasākumi vai aktivitātes, kuru galvenais mērķis ir jaunu zināšanu apgūšana vai esošo attīstīšana un pilnveidošana, un kuras vismaz daļēji ir jāfinansē uzņēmumam saviem darbiniekiem, kuriem ir vai nu darba līgums vai kuri pārtiek tieši no sava darba uzņēmumā (piemēram, ģimenes locekļi, kuri strādā ģimenes uzņēmumā un nesaņem par to algu, vai gadījuma darbu strādnieki). Mācību pasākumiem vai aktivitātēm ir jābūt iepriekš ieplānotiem un organizētiem vai atbalstītiem tieši ar mērķi mācīties.
Arodmācību uzņēmumos pasākumi un aktivitātes ietver arodmācību kursus un citas arodmācību formas.


2Arodmācību kursi ir parasti skaidri nodalīti no aktīvā darba vietas (mācības notiek vietās, kas ir speciāli paredzētas mācībām, piem., klasē vai mācību centrā). Kursi tiek speciāli organizēti (laiks, telpa un saturs). Saturs ir izstrādāts apmācāmo grupai (piem., ir mācību plāns, programma).

3 Citas arodmācību uzņēmumos formas parasti ir saistītas ar aktīvo darbu un aktīvo darba vietu, bet tās var ietvert arī konferenču, gadatirgu un līdzīgu aktivitāšu apmeklēšanu mācību nolūkā. To saturs bieži vien ir pielāgots apmeklētāju individuālajām vajadzībām darba vietā. Arodmācību uzņēmumos apsekojuma kontekstā ir noteikti sekojoši citu arodmācību veidi:

· plānota apmācība darba procesā;

· plānota apmācība, izmantojot darba rotāciju, maiņu vai pārcelšanu citā darbā uz laiku, pieredzes apmaiņas vizītes;

· plānota apmācība mācību/diskusiju grupās;

· konferenču, semināru, tirdzniecības gadatirgu un lekciju apmeklēšana.

4 Sākotnējā arodmācība uzņēmumos ir uz darbu balstīts pasākums vai aktivitāte mācekļiem/ praktikantiem. Tā dod oficiāli atzītu kvalifikāciju.

Sagatavojusi Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļa
Tālr. 7366688
Ilga Liepiņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi