Preses relīze

Par aizņemtajām un brīvajām darbvietām 2010.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka aizņemto darbvietu skaits 2010. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2010. gada pirmo ceturksni, ir pieaudzis par 21,1 tūkst. jeb 2,8%, un šobrīd ir 778,3 tūkst. Privātajā sektorā aizņemto darbvietu skaits 2010. gadā palielinājies par 17,6 tūkst. jeb 3,7%, bet sabiedriskajā sektorā – par 3,5 tūkst. jeb 1,3%.

2010. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2009. gada ceturto ceturksni, aizņemto darbvietu skaits valstī ir pieaudzis par 10,3 tūkst jeb 1,3%. Privātajā sektorā darbvietu skaits palielinājās par 5,3 tūkst. jeb 1,1%, savukārt sabiedriskajā sektorā attiecīgi – par 5,1 tūkst. jeb 1,8%.

Aizņemto darbvietu skaits 2010. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2009. gada ceturto ceturksni, visstraujāk pieaudzis apkalpojošo un administratīvo dienestu darbības nozarē – par 5,7% (par 1,3 tūkst.), izglītībā – par 5,5% (par 5,1 tūkst.), apstrādes rūpniecībā – par 5,0% (par 4,9 tūkst.), veselības un sociālās aprūpes nozarē – par 4,4% (par 2,2 tūkst.).

2010. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar trešo ceturksni, brīvo darbvietu skaits palielinājies par 0,1 tūkst. darbvietām jeb 3,3%, bet, salīdzinot ar 2009.gada ceturto ceturksni, par 0,6 tūkst. jeb 34,1%.

Brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā pieaudzis no 0,2% 2009. gada beigās līdz 0,3% 2010. gada nogalē.

Privātajā sektorā brīvo darbvietu īpatsvars, salīdzinot 2009. un 2010. gada beigas, ir palicis nemainīgs – 0,1%, savukārt sabiedriskajā sektorā tas ir palielinājies no 0,5% 2009. gada nogalē līdz 0,6% 2010. gada beigām.

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa sektoriem

 

2009  IV cet.

beigās

2010

I cet.

beigās*

2010

II cet.

beigās*

2010

III cet.

beigās*

2010

IV cet.

beigās

2010 IV cet. izmaiņas % pret

2010

III cet.

2009

IV cet.

Valstī kopā

 

 

 

 

 

 

 

Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

767.9

757.1

776.9

794.7

778.3

-2.1

1.3

Brīvo darbvietu skaits

1732

1650

1783

2247

2322

3.3

34.1

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

 

 

 tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

 

Privātajā sektorā

 

 

 

 

 

 

 

 Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

487.1

474.8

493.8

504.7

492.4

-2.4

1.1

 Brīvo darbvietu skaits

441

443

573

485

522

7.6

18.4

 Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

 

 

Sabiedriskajā sektorā

 

 

 

 

 

 

 

 Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

280.8

282.3

283.0

290.0

285.9

-1.4

1.8

 Brīvo darbvietu skaits

1292

1207

1210

1762

1800

2.2

39.3

 Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.5

0.4

0.4

0.6

0.6

 

 

Aizņemto un brīvo darbvietu skaita izmaiņas valstī pa saimniecisko darbību veidiem redzamas tabulā:

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa saimniecisko darbību veidiem
(pēc NACE 2.red. klasifikācijas)

 

Aizņemtās darbvietas, tūkst.

Brīvās darbvietas

2009

IV cet.

beigās

2010

IV cet.

beigās

2010 IV cet. izmaiņas % pret

2009 IV cet.

2009

IV cet.

beigās

2010

IV cet.

beigās

2010 IV cet. izmaiņas % pret

2009 IV cet.

Pavisam

767.9

778.3

1.3

1732

2322

34.1

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

16.7

16.8

0.8

17

9

-47.1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2.0

2.0

-2.2

14

11

-21.4

Apstrādes rūpniecība

98.3

103.2

5.0

123

150

22.0

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

13.5

13.5

0.5

43

71

65.1

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6.8

6.8

-0.1

11

14

27.3

Būvniecība

45.6

44.5

-2.4

25

58

132.0

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

138.7

137.9

-0.5

90

124

37.8

Transports un uzglabāšana

65.0

66.6

2.5

142

106

-25.4

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

22.4

22.9

2.0

24

19

-20.8

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

18.2

18.1

-0.6

10

29

190.0

Finanšu un apdrošināšanas darbības

20.4

19.7

-3.5

51

89

74.5

Operācijas ar nekustamo īpašumu

25.9

25.0

-3.5

42

37

-11.9

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

28.0

27.1

-3.2

18

13

-27.8

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

24.0

25.3

5.7

96

80

-16.7

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

62.2

62.1

-0.1

775

1308

68.8

Izglītība

93.8

98.9

5.5

43

35

-18.6

Veselība un sociālā aprūpe

51.4

53.6

4.4

158

149

-5.7

Māksla, izklaide un atpūta

21.6

20.8

-3.8

26

12

-53.8

Citi pakalpojumi

13.5

13.2

-2.1

25

9

-64.0

Valsts pārvaldē un aizsardzībā lielākais brīvo darbvietu skaits 2010. gada beigās bija sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanas iestādēs, ugunsdzēsības dienestos, kā arī tieslietu iestādēs.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Irēna Cepliša
Tālr. 67366840

Paskaidrojumi

Datus par aizņemtām un brīvām darbvietām iegūst no komercsabiedrību, individuālo komersantu, valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu iesniegtajiem ceturkšņu statistiskas pārskatiem, kā arī no administratīvajiem datu avotiem. No zemnieku un zvejnieku saimniecībām iekļauj tikai tās, kurās nodarbināto skaits ir 50 un vairāk.

Datus par privātā sektora statistiskajām vienībām ar nodarbināto skaitu zem 50, nodibinājumiem, biedrībām un fondiem iegūst pēc izlases veida apsekojuma, iegūtos datus ar svaru palīdzību vispārinot uz ģenerālkopu, kā arī no administratīvajiem datu avotiem.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju brīva darbvieta ir tā, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, kā arī gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.
Absolūtās izmaiņas un izmaiņas procentos aprēķinātas no datiem, kas nav pārvērsti tūkstošos.

*Dati precizēti.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi