Preses relīze

Par aizņemtajām un brīvajām darbvietām 2009. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka valstī turpina samazināties pieprasījums pēc darbaspēka. Aizņemto darbvietu skaits 2009.gada beigās, salīdzinot ar septembra nogali, samazinājies par 24,9 tūkst. jeb 3,1%. Privātajā sektorā tās saruka par 21,3 tūkst. jeb 4,2%, bet sabiedriskajā sektorā – par 3,6 tūkst. jeb par 1,3%.

Salīdzinot ar 2008.gada nogali, 2009.gada beigās valstī likvidētas 216,3 tūkst. darbvietu, kas aizņemto darbvietu skaitu samazināja par 22,0%. Privātajā sektorā likvidētas 169,0 tūkst. darbvietu, bet sabiedriskajā sektorā – 47,3 tūkst., kā rezultātā aizņemto darbvietu skaits samazinājās attiecīgi par 25,8% un 14,4%.

Aizņemto darbvietu skaits 2009.gada beigās, salīdzinot ar 2008.gada nogali, visstraujāk samazinājies būvniecībā – par 43,1% (par 34,5 tūkst.), izmitināšanā un ēdināšanas pakalpojumos – par 27,1% (par 8,4 tūkst.), profesionālajos, zinātniskajos un tehniskajos pakalpojumos – par 25,2% (par 9,5 tūkst.), tirdzniecībā – par 24,8% (par 45,8 tūkst.).

Savukārt, samazinoties darbaspēka pieprasījumam, sarūk arī brīvo darbvietu skaits. 2009.gada beigās, salīdzinot ar trešā ceturkšņa beigām, to skaits saruka par 0,1 tūkst. vietām jeb 7,2%, bet, salīdzinot ar 2008.gada nogali – par 4,2 tūkst. jeb 70,6%.

Brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā krities no 0,6% 2008.gada beigās līdz 0,2% 2009.gada beigās.

Privātajā sektorā brīvo darbvietu īpatsvars samazinājies no 0,3% 2008.gada beigās līdz 0,1% 2009.gada beigās, bet sabiedriskajā sektorā – attiecīgi no 1,3% līdz 0,5%.

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa sektoriem


2008 IV cet. beigās

2009 I cet. beigās*

2009 II cet. beigās*

2009 III cet. beigās*

2009 IV cet. beigās

2009 IV cet. izmaiņas % pret

2009 III cet.

2008 IV cet.

Valstī kopā

Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

984.2

892.4

851.6

792.7

767.8

-3.1

-22.0

Brīvo darbvietu skaits

5898

3664

2243

1867

1732

-7.2

-70.6

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.6

0.4

0.3

0.2

0.2

tai skaitā:

Privātajā sektorā

Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

656.1

567.3

539.7

508.3

487.1

-4.2

-25.8

Brīvo darbvietu skaits

1723

1172

585

447

441

-1.3

-74.4

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

Sabiedriskajā sektorā

Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

328.1

325.0

311.9

284.4

280.8

-1.3

-14.4

Brīvo darbvietu skaits

4175

2492

1658

1421

1292

-9.1

-69.1

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.3

0.8

0.5

0.5

0.5

 

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa saimniecisko darbību veidiem
(pēc NACE 2.red. klasifikācijas)


Aizņemtās darbvietas, tūkst.

Brīvās darbvietas

2008 IV cet. beigās

2009 IV cet. beigās

2009 IV cet. izmaiņas % pret 2008 IV cet.

2008 IV cet. beigās

2009 IV cet. beigās

2009 IV cet. izmaiņas % pret 2008 IV cet.

Pavisam

984.2

767.8

-22.0

5898

1732

-70.6

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

19.7

16.7

-15.1

50

17

-66.0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2.2

2.0

-8.2

3

14

4,7 reizes

Apstrādes rūpniecība

129.4

98.3

-24.1

396

123

-68.9

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

15.3

13.5

-11.7

61

43

-29.5

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

8.2

6.8

-17.4

45

11

-75.6

Būvniecība

80.1

45.6

-43.1

219

25

-88.6

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

184.4

138.7

-24.8

422

90

-78.7

Transports un uzglabāšana

76.3

65.0

-14.8

948

142

-85.0

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

30.8

22.4

-27.1

17

24

41.2

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

22.1

18.2

-17.7

52

10

-80.8

Finanšu un apdrošināšanas darbības

25.3

20.4

-19.5

186

51

-72.6

Operācijas ar nekustamo īpašumu

31.0

25.9

-16.3

159

42

-73.6

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

37.5

28.0

-25.2

252

18

-92.9

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

31.1

24.0

-23.0

418

96

-77.0

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

76.2

63.2

-17.0

1433

775

-45.9

Izglītība

107.4

91.7

-14.6

391

43

-89.0

Veselība un sociālā aprūpe

59.9

51.4

-14.3

667

158

-76.3

Māksla, izklaide un atpūta

29.7

22.6

-24.1

146

26

-82.2

Citi pakalpojumi

17.5

13.5

-22.8

30

25

-16.7

 

Valsts pārvaldē un aizsardzībā lielākais brīvo darbvietu skaits 2009.gada beigās bija sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanas iestādēs, ugunsdzēsības dienestos, kā arī tieslietu iestādēs.

Paskaidrojumi.

Datus paraizņemtām un brīvām darbvietāmiegūst no komercsabiedrību, individuālo komersantu, valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu iesniegtajiem ceturkšņu statistiskas pārskatiem, kā arī no administratīvajiem datu avotiem. No zemnieku un zvejnieku saimniecībām iekļauj tikai tās, kurās nodarbināto skaits ir 50 un vairāk.
Datus par privātā sektora statistiskajām vienībām ar nodarbināto skaitu zem 50, nodibinājumiem, biedrībām un fondiem iegūst pēc izlases veida apsekojuma, iegūtos datus ar svaru palīdzību vispārinot uz ģenerālkopu, kā arī no administratīvajiem datu avotiem.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju brīva darbvieta ir tā, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, kā arī gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).
Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.
Absolūtās izmaiņas un izmaiņas procentos aprēķinātas no datiem, kas nav pārvērsti tūkstošos.

*Dati precizēti.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Ervīns Rekke
Tālr. 67366666

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi