Preses relīze

Brīvo darbvietu skaits 2018. gadā palielinājies par 5,7 tūkstošiem jeb 33,4 %

2018. gadā Latvijā vidēji bija 22,7 tūkst. brīvo darbvietu un, salīdzinot ar 2017. gadu, to skaits ir pieaudzis par 5,7 tūkst. jeb 33,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Sabiedriskajā sektorā bija 6,8 tūkst. brīvo darbvietu, privātajā – 15,9 tūkst. Gada laikā privātajā sektorā brīvo darbvietu skaits palielinājies par 5 tūkst. jeb 45,3 %, bet sabiedriskajā – par 0,7 tūkst. jeb 12,0 %.

Saskaņā ar CSP metodoloģiju par brīvu darbvietu tiek uzskatīta no jauna radīta vai esošā algota darbvieta, kas ir atbrīvojusies vai atbrīvosies tuvākajā laikā, un darba devējs veic aktīvus soļus, lai atrastu piemērotu kandidātu ārpus sava uzņēmuma, un gatavs to aizpildīt nekavējoties vai tuvākajā laikā. Aizņemto un brīvo darbvietu aprēķiniem CSP izmanto uzņēmumu iesniegtos statistikas pārskatus un Valsts ieņēmumu dienesta datus.

No visām Latvijā pieejamajām darbvietām (aizņemtajām un brīvajām kopā) 2,4 % bija brīvas, no tām sabiedriskajā sektorā – 2,3 %, bet privātajā sektorā – 2,5 %.

Vidēji valstī aizņemto darbvietu skaits valstī 2018. gadā salīdzinājumā ar 2017. gadu pieauga par 9,5 tūkst. jeb 1,1 %, privātajā sektorā – par 8,5 tūkst. jeb 1,4 %, sabiedriskajā – par 1,0 tūkst. jeb. 0,3 %.

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa sektoriem

 

Vidēji 2017. gadā, tūkst.

Vidēji 2018. gadā, tūkst.

Pārmaiņas, %

Brīvās darbvietas pavisam

17,0

22,7

33,4

Privātajā sektorā

10,9

15,9

45,3

Sabiedriskajā sektorā

6,1

6,8

12,0

Aizņemtās darbvietas pavisam

895,7

905,2

1,1

Privātajā sektorā

606,7

615,2

1,4

Sabiedriskajā sektorā

289,1

290,0

0,3

Visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija kvalificētu strādnieku un amatnieku pamatgrupā – 4 % no visām darbvietām šajā pamatgrupā, kā arī iekārtu un mašīnu operatoru un izstrādājumu montieru pamatgrupā – 3 %. Gada laikā straujāk audzis pieprasījums pēc iekārtu un mašīnu operatoriem un izstrādājumu montieriem, pakalpojumu un tirdzniecības darbiniekiem, kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem, vienkāršu profesiju darbiniekiem un kalpotājiem. Savukārt brīvo darbvietu skaits gada laikā ir samazinājies vadītāju pamatgrupā.

Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām

Grafiks - Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām

2018. gadā visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā atbilstošā nozarē bija valsts pārvaldē – 4,9 %, būvniecības nozarē – 3,5 %, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē – 3,2 %, apstrādes rūpniecības nozarē – 2,9 % un vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības; automobiļu un motociklu remonta nozarē – 2,8 %.

Aizņemto un brīvo darbvietu skaits pa saimniecisko darbību veidiem

 

 Vidēji 2017. gadā

Vidēji 2018. gadā

Brīvās darbvietas, tūkst.

Aizņemtās darbvietas, tūkst.

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvās darbvietas, tūkst.

Aizņemtās darbvietas, tūkst.

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Pavisam

17,0

895,7

1,9

22,7

905,2

2,4

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)

0,3

21,7

1,3

0,3

21,8

1,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

0,0

2,8

0,9

0,1

3,0

2,1

Apstrādes rūpniecība (C)

2,6

112,2

2,3

3,4

113,0

2,9

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)

0,3

13,3

1,8

0,2

12,3

1,8

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)

0,2

7,9

2,1

0,2

7,8

2,5

Būvniecība (F)

1,3

58,1

2,3

2,2

62,4

3,5

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G)

2,2

145,2

1,5

4,2

143,9

2,8

Transports un uzglabāšana (H)

1,6

77,0

2,0

2,1

76,1

2,7

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

0,7

32,9

2,0

1,1

34,7

3,2

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

0,7

32,1

2,0

0,7

34,4

1,9

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

0,4

18,2

2,0

0,4

17,3

2,1

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

0,4

27,5

1,3

0,3

27,8

1,1

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

0,3

41,4

0,8

0,4

42,0

0,9

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

0,7

38,0

1,7

0,8

39,0

2,1

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

3,1

63,5

4,6

3,3

64,2

4,9

Izglītība (P)

0,7

98,6

0,7

0,8

98,2

0,8

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

1,5

66,2

2,2

1,8

67,9

2,6

Māksla, izklaide un atpūta (R)

0,2

24,9

0,9

0,2

25,4

0,9

Citi pakalpojumi (S)

0,1

14,1

0,6

0,1

14,1

0,8

 

2018. gadā augstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Rīgas reģionā – 2,8 % no visām darbvietām reģionā jeb 14,3 tūkst., savukārt zemākais – Vidzemes reģionā (1,3 % jeb 0,8 tūkst.).

Informāciju par aizņemtajām un brīvajām darbvietām sadalījumā pa reģioniem CSP apkopo pēc uzņēmuma vai iestādes biroja adreses.

2018. gada 4. ceturkšņa beigās Latvijā bija 21,3 tūkst. brīvo darbvietu, bet to īpatsvars no visām darbvietām – 2,3 %. Savukārt Lietuvā no visām darbvietām brīvas bija 1,3 %, bet Igaunijā – 1,8 %.

Salīdzinot ar 2017. gada 4. ceturksni, brīvo darbvietu skaits pieauga par 3,8 tūkst. jeb 21,4 %, bet, salīdzinot ar 2018. gada 3. ceturksni, tas samazinājās par 1,4 tūkst. jeb 6 %.

Absolūtās izmaiņas un izmaiņas procentos aprēķinātas no datiem, kas nav pārvērsti tūkstošos.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

 

Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Datus par aizņemtajām un brīvajām darbvietām iegūst no komercsabiedrību, individuālo komersantu, valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu iesniegtajiem ceturkšņu statistiskas pārskatiem, kā arī no administratīvajiem datu avotiem. No zemnieku un zvejnieku saimniecībām iekļauj tikai tās, kurās nodarbināto skaits ir 50 un vairāk.

Privātajā sektorā ietilpst komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu līdz 50 %, visu veidu komercsabiedrības bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas, individuālie komersanti, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50 % un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi un to komercsabiedrības.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 27880666

Papildu informācija par datiem:
Andžejs Čerņavskis
Darba samaksas statistikas daļa
E-pasts:
Andzejs.Cernavskis@csb.gov.lv
Tālr.: 67366666

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi