Preses relīze

2. ceturksnī brīvo darbvietu skaits palielinājies par 7,8 tūkstošiem jeb 46,6 %

2018. gada 2. ceturksnī Latvijā bija 24,5 tūkst. brīvo darbvietu un, salīdzinot ar 2017. gada 2. ceturksni, to skaits ir pieaudzis par 7,8 tūkst. jeb 46,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Sabiedriskajā sektorā bija 7,2 tūkst. brīvo darbvietu, privātajā – 17,3 tūkst. Gada laikā privātajā sektorā brīvo darbvietu skaits palielinājies par 6,7 tūkst. jeb 63,9 %, savukārt sabiedriskajā – par 1,0 tūkst. jeb 16,8 %.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju par brīvu darbvietu tiek uzskatīta no jauna radīta vai esošā algota darbvieta, kas ir atbrīvojusies vai atbrīvosies tuvākajā laikā, un darba devējs veic aktīvus soļus, lai atrastu piemērotu kandidātu ārpus sava uzņēmuma, un gatavs to aizpildīt nekavējoties vai tuvākajā laikā. Aizņemto un brīvo darbvietu aprēķiniem CSP izmanto uzņēmumu iesniegtos statistikas pārskatus un Valsts ieņēmumu dienesta datus.

Brīvo darbvietu skaits un bezdarba līmenis pa ceturkšniem

18092018_darbvietas_1_.png

Bezdarba līmeņa datu avots darbaspēka apsekojuma rezultāti

 

No visām Latvijā pieejamajām darbvietām (aizņemtajām un brīvajām) 2,6 % bija brīvas, no tām sabiedriskajā sektorā – 2,4 %, bet privātajā sektorā – 2,7 %.

2018. gada 2. ceturksnī aizņemto darbvietu skaits valstī, salīdzinot ar 2017. gada 2. ceturksni, pieauga par 6,5 tūkst. jeb 0,7 %, privātajā sektorā – par 7,8 tūkst. jeb 1,3 %, savukārt sabiedriskajā sektorā samazinājās par 1,2 tūkst. jeb. 0,4 %.

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa sektoriem

 

2017. gada 2. cet., tūkst.

2018. gada 2. cet., tūkst.

Pārmaiņas, %

Brīvās darbvietas pavisam

16,7

24,5

46,6

privātajā sektorā

10,6

17,3

63,9

sabiedriskajā sektorā

6,2

7,2

16,8

Aizņemtās darbvietas pavisam

905,0

911,5

0,7

privātajā sektorā

614,1

621,9

1,3

sabiedriskajā sektorā

290,8

289,6

-0,4

Visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija kvalificētu strādnieku un amatnieku pamatgrupā – 4,3 % no visām darbvietām šajā pamatgrupā, kā arī iekārtu un mašīnu operatoru un izstrādājumu montieru pamatgrupā – 3,1 %. Gada laikā straujāk audzis pieprasījums pēc kalpotājiem un vienkāršu profesiju darbiniekiem, kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem, pakalpojumu un tirdzniecības darbiniekiem, kā arī iekārtu un mašīnu operatoriem un izstrādājumu montieriem.

Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām

18092018_darbvietas_2.png

 

2018. gada 2. ceturksnī visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā atbilstošā nozarē bija valsts pārvaldes, aizsardzības un obligātās sociālās apdrošināšanas nozarē – 5,1 %, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē – 3,8 %, būvniecības nozarē – 3,7 %, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības; automobiļu un motociklu remonta nozarē –  3,1 %, apstrādes rūpniecībā un ūdens apgādes, atkritumu apsaimniekošanas nozarēs – katrā 3,0 %, transporta un uzglabāšanas nozarē – 2,9 %, veselības un sociālās aprūpes nozarē – 2,7 % un administratīvo un apkalpojošo dienesta darbības nozarē – 2,2 %.

Aizņemto un brīvo darbvietu skaits pa saimniecisko darbību veidiem

 

 2017. gada 2. ceturksnī

2018. gada 2. ceturksnī

Brīvās darbvietas, tūkst.

Aizņemtās darbvietas, tūkst.

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvās darbvietas, tūkst.

Aizņemtās darbvietas, tūkst.

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Pavisam

16,7

905,0

1,8

24,5

911,5

2,6

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)

0,3

22,9

1,3

0,4

22,8

1,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

0,1

3,4

1,8

0,1

3,7

2,0

Apstrādes rūpniecība (C)

2,6

113,0

2,3

3,5

113,5

3,0

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)

0,2

13,1

1,5

0,2

12,0

1,7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)

0,2

8,1

2,1

0,2

7,9

3,0

Būvniecība (F)

1,3

59,6

2,2

2,4

63,3

3,7

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G)

2,1

146,9

1,4

4,6

146,2

3,1

Transports un uzglabāšana (H)

1,5

77,6

1,9

2,2

76,5

2,9

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

0,5

34,6

1,5

1,4

36,1

3,8

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

0,6

31,8

1,9

0,7

34,4

2,1

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

0,3

18,2

1,8

0,3

17,2

1,7

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

0,3

27,6

1,1

0,4

28,1

1,4

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

0,3

40,8

0,6

0,4

42,2

0,9

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

0,7

39,2

1,8

0,9

38,9

2,2

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

3,2

65,4

4,7

3,4

64,2

5,1

Izglītība (P)

0,7

97,4

0,7

1,0

96,7

1,1

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

1,4

66,5

2,1

1,9

67,8

2,7

Māksla, izklaide un atpūta (R)

0,2

24,9

0,9

0,3

25,6

1,0

Citi pakalpojumi (S)

0,1

14,2

0,7

0,1

14,4

0,7

 

2018. gada 2. ceturksnī augstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Rīgas reģionā – 3,0 % no visām darbvietām reģionā jeb 15,1 tūkst., savukārt zemākais – Vidzemes reģionā (1,4 % jeb 0,8 tūkst.).

Informāciju par aizņemtajām un brīvajām darbvietām sadalījumā pa reģioniem CSP apkopo pēc uzņēmuma vai iestādes biroja adreses.

2018. gada 2. ceturkšņa beigās Latvijā bija 24,5 tūkst. brīvo darbvietu, bet to īpatsvars no visām darbvietām – 2,6 %, savukārt, Lietuvā no visām darbvietām brīvas 1,5 %, bet Igaunijā, – 1,9 %.

Absolūtās izmaiņas un izmaiņas procentos aprēķinātas no datiem, kas nav pārvērsti tūkstošos.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Datus par aizņemtajām un brīvajām darbvietām iegūst no komercsabiedrību, individuālo komersantu, valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu iesniegtajiem ceturkšņu statistiskas pārskatiem, kā arī no administratīvajiem datu avotiem. No zemnieku un zvejnieku saimniecībām iekļauj tikai tās, kurās nodarbināto skaits ir 50 un vairāk.

Privātajā sektorā ietilpst komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu līdz 50 %, visu veidu komercsabiedrības bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas, individuālie komersanti, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50 % un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi un to komercsabiedrības.

 

Mediju jautājumi:
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Andžejs Čerņavskis
Darba
samaksas statistikas daļa
E-pasts: Andzejs.Cernavskis@csb.gov.lv
Tālr.: 67366666

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi